rapor

rapor

Rapor Alan İşçinin Maaşı Artık Kesilmeyecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılan düzenlemelerle kamu ve toplu iş sözleşmesine bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin istirahat raporu aldıkları zaman maaşlarında kesinti yapılmamasına olanak sağlamıştır.
e-ödenek sistemine Mahsuplaşma Projesinin eklenmesiyle hem çalışan kesinti olmaksızın maaşını tam alabilecek , hemde işverene maaşta kesinti yapılmadığı için işverenlerin prim borçlarından mahsup edilecek.Bu sayede işveren kurum gelirlerinin tahsilinde daha hızlı ve avantajlı olacak.

Burada akla takılan başka bir konuya da açıklık getirecak olursak SSK kapsamında çalışan işçi iki gün yada daha az istirahat raporu alırsa parasını kim ödeyecek?
SSK lı çalışanın geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanır.Ayaktan tedavilerde maaşının günlük tutarının 2/3 ü nü yatarak tedavide yarısını öder.
Fakat SGK istirahat rapor parası öderken ilk iki günü ödemez.Mesela 100 gün rapor alsa 98 gün lük geçici işgöremezlik parası öder.

Devamını oku

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Yeni yapılan düzenleme ile çeşitli hastalıkların ilerlemiş olması malulen emekli olmaya olanak sağlıyor. Mesela;organ nakli, şeker hastalığının ilerlemiş hali , kronik hastalıklar, astım ,sinirsel ve ruhsal hastalıklar, ciddi anlamda uykusuzluk problemi yaşayanlar bunlardan birkaçı.

Yapılan açıklamaya göre hastalığı ileri seviyeye ulaşmış iş görememezlik hali yüzde 60 a ulaşmışsa, on yıl SSK kapsamında çalışma ve 1800 gün prim ödemiş olanlara malulen emeklilik yolu açılıyor.

Bazı açıklamalarda malullük aylığını eylül itibsrı ile 971 lira olsa da.esas olan maulün yıllık çalışmasının yüzde 60'ının 1/12 si kadarı emeklilik maaaşı olarak verilir.Eğer malul başkasının bakımına muhtaçsa 0/0 70 i malulen emekli maaşı olarak verilir.

Devamını oku

SGK Denetim Elemanlarının Görevine Engel Olunması Halinde İdari Para Cezası

** Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının;

l) Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri
sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel
olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında
idari para cezası uygulanır.

2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar,
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği
takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler
hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Devamını oku

Sanatçı ve Şoförlere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara ve ticari taksi, dolmuş nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı sahiplerine ;

Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır.

Devamını oku

Kimler Maluliyet Aylığı Alabilir?

4/a ve 4/b li sigortalıların çalışır vaziyette iken iş kazası, meslek hastalığından ötürü çalışma becerisinin yüzde 60 ını kaybetmiş ise malul sayılır. Malulün çalışma gücünün yitirmesi işverenin bünyesinde çalışırken

Kişinin malul sayılabilmesi için sigortanın sağlık kurulunca kontrol edilip rapor edilmesi gerekir

Malul olan kişinin maluliyet aylığı alabilmesi için normal emeklilik şartlarında olan yaş sınırı yoktur.Yıl ve prim sayısı da basitleştirilmiştir.

Şöyleki; 0/0 60 maluliyeti tespit edilmiş sigortalının en 10 yıl 1800 günlük uzun vadeli sigorta primi ödemiş olması
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyeti varsa sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.
maluliyeti 0/0 50 ile 60 arasında ise 16 yıl 4320 gün prim olması
maluliyeti 0/0 40 ile 50 arasında ise 18 yıl 4680 gün prim olması gerekir.

Devamını oku

İş Kazası Ve Meslek Hastalığının Soruşturulması

* İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI

** Kuruma bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususunda bir karara varılabilmesi
için, Kurumca gerektiği takdirde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları
tarafından veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma
yapılabilir.
İş kazası soruşturmaları, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile bildirilen olayın iş
kazası sayılıp sayılmayacağı, bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip
gerçekleşmediği, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp
uygulanmayacağı, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin kastı veya
sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların
kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılır.

Devamını oku

Cenaze Ödeneği 2016

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı yada emekli olanların vefatı durumunda şartları mevcutsa yakınına ölüm yardımı yapmaktadır.
Cenaze ödeneği için ölen kişinin şu maddelerden birini kapsaması gerekir:
1-)iş kazası yada meslek kazası sonucu vefat edecek
2-)sürekli iş görememezlik geliri alıyor olması
3-)Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alıyor olması(malüllük yaşlılık... gibi)
4-)Ölüm tarihinden önce en az 360 günlük SGK primi olması(ölüm anında işsiz bile olsa 360 günlük primi varsa bu kısma dahildir)

Bu şartlardan birine sahip biri vefat ettiği takdirde ölen kişinin vekili tarafından dilekçe verilmesi halinde bir defaya mahsus olmak şartıyla 2016 TÜFE oranlarına göre 489 tl ödeme yapılacaktır.

Kime ödeme yapılacak kısmına gelince ölenin eşi hayattaysa eşine, değilse çocuklarına , çocukları yoksa anne-babasına , oda yoksa ölenin kardeşlerine cenaze yardımı yapılmaktadır

Devamını oku

Taşeron İşçilerin Rapor Günlerinde ve Yıllık İzin Günlerinde Maaşları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçi diye tabir edilen çalışanların rapor ve yıllık izin sürelerinde maaşlarında ne gibi değişiklikler söz konusu inceleyelim

Bilindiği üzere 4/a ve 4/b kapsamında çalışan sigortalılar rapor aldıkları zaman SGK ilk iki gün için ödeme yapmaz.Yada alınan rapor iki gün yada iki günden eksik ise yine SGK tarafından ödeme yapılmaz şu durumda iki günlük raporun parasını işveren günlük ödeme yapıyorsa kesinti yapabilir, aylık ödeme yapıyorsa kesinti yapmadan tam verir.

Taşeron işçinin raporlu halde ücreti de aynı şekildedir.raporlu sürenin iki günü için ödeme yapılmaz.Yine iki gün yada daha az günler için ödeme yapılmaz.

Peki rapor günlerinde maaşla beraber yol ve yemek ücretleri de kesilir mi?

Devamını oku

Geçici İş Göremezlik Kanun Maddesi

Geçici iş göremezlik ödeneği
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat
raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her
gün için,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl
içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş
göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri
kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan

Devamını oku

İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Kamu görevlileri ve memurların alacakları istirahat raporlarının düzenlenmesinde yeni uygulamaya göre başhekimlik tarafından onaylamasına karar verilmiştir.
duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız

Devamını oku

Vazife Malullüğü Kimleri Kapsar?

Vazife Malullüğü anayasada üç kısıma ayrılmıştır.Biz burada 4/c kapsamındaki kamu görevlilerinin vazife malullüğü kısmını ele alacağız.
Bir devlet memurunun malul sayılması için;
-Vazifelerini yaptıkları süre zarfında olursa
-Vazifesi dışında herhangi bir kamu kurumunun işini yapmak için vazifelendirilmiş ise
-Kurumun sağladığı servis yada araç dahilinde bir kaza oluşmuşsa
-Kurumun menfaatine ait bir işi gerçekleştirirken kaza meydana gelmişse bağlı bulunduğu kuruma başvurarak kurumların kontrolü sonucunda vazife malulü sayılır.
Maluliyeti nisbetinde aylık alır.

Devamını oku

Sağlıkta İlave Ücret Nedir?

SGK ile sözleşmeli özel hastaneler ve üniversite vakıf hastanelerinde tedavi olurken SGK nın hasta için ödediği ücretin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

Mesela SGK sizin hastalığınız tedavisi için 50 lira ödemişse sizden 100 liraya kadar ek ücret talep edilebilir.İlave ücret hakkında vatandaşın görebileceği bir şekilde bildiri yapılması ve hastaya tedaviden önce ne kadar ilave ücret alacağını yazılı şekilde sunması gerekir.Yazılı belge hastaya sunulmamışsa tedavi sonunda hastadan ek ücret talep etme hakkı yoktur.

Bununla beraber hastaya tedavi süresince yapılan hizmetlerin bedeli 100 tl yi aşarsa yazılı ve ayrıntılı olarak hastaya sunulmalıdır.

Acilden özel hastanelere giriş yapıldığı zaman hizmet bedelinin SGK tarafından karşılandığını biliyoruz.Acil halin sona erip normal tedavi sürecine geçildiği zaman hastahanenin hastaya bunu bildirme yükümlülüğü vardır. Eğer bildirmemişse sonunda ek ücret talep edemez.

Devamını oku

Kimler İlave Ücret Ödemezler?

SGK ile anlaşmalı vakıf üniversiteleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında resmi kurumlardan sevki şartıyla şu kişilerden ilave ücret alınmaz
- şeref aylığı alanlardan
-harp malulü olanlardan
-2330 sayılı kanunca aylık alanlardan
-terörle mücadele kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişilerden ilave ücret alınmaz

Lakin otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri için ilave ücret alınabilir

Devamını oku

Maluliyet Aylığı Hangi Durumda Sonlandırılır?

-5510 sayılı kanun kapsamında herhangi bir yerde tekrar çalışmaya başlamış ise
-Yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlamış ise
-maluliyeti tedavi edilebilir duruma gelip yüzdelik oranı düşmüşse
-kurumlarca kontrol edilirken malullük durumu ortadan kalkmış ise malullük aylığı sonlandırılır.

Kurum kontrolünden sonra maluliyetinin sonlandırılmasına karar verilen kişi dilerse mahkemeye dava açma talebinde bulunabilir.

Devamını oku

Trafik Kazalarında Tedavi Ve Rapor Paralarını SGK Karşılıyor

25.02.2011 tarihinden itibaren yasada yapılan iyileştirmelere göre bütün üniversite hastaneleri,resmi yada özel tüm sağlık kuruluşlarına getirilen kazazedenin tedavi ücretleri SGK tarafından karşılanacak.

Kaza sebebine ve GSS li olup olmamasına bakılmaksızın tüm masraflar SGK tarafından ödenirken bununla beraber rapor parasını da verecek.Eğer kaza iş kazası ise bütün günler için iş göremezlik rapor parası ödenirken normal bir kaza sonrası SSK bünyesinde çalışana üçüncü günden sonrası İş göremezlik rapor parası olarak ödenecek.

Yapılan düzenlemede 2008 den bu yana kaza geçirip parasını cebinden ödeyen vatandaş yada hastahaneler tüm masraflarını SGK ya başvuru yapıp geri alabilecekler. Bunun için Kaza Tutanağı ile beraber başvuru yapması gerekmektedir.

Devamını oku