rapor

rapor

İstirahat Raporu Alanların Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi için işverenlerince istirahat süresince işyerinde çalışılmadığına dair bildirimin yapılması gerekmektedir.
Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, www.sgk.gov.tr adresinde işveren menüsü altında yer alan “Vizite Kâğıdı ve Çalışmazlık Belgesi”nde değişiklik yapılarak,
programın adı “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” olarak değiştirilmiş ve yapılan düzenleme ile bu bölümde yer alan vizite kâğıdı uygulamaya kapatılmış, sigortalının ücret dışındaki kazanç
bilgilerinin yer aldığı bölüme “Çalışılmadığına Dair Bildirim” içerisinde yer verilmiştir.
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre;

Devamını oku

Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu

Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu
Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Kanunun 88’ inci maddesi, Kurumumuza, tarımsal faaliyette bulunan ve
sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedelinin %1 ila %5 oranları arasında kesinti
yapılmak suretiyle tahsil etme yetkisi vermiştir.
Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre;
-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmelerin,
-Kamu iktisadi teşebbüslerin,
-Sair kurumların(kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),
-Ticari şirketlerin,
-İş Ortaklarının,
-Derneklerin,
-Vakıfların,
-Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin,
-Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, Gerçek gelirlerini

Devamını oku

SGK İdari Para Cezaları

İDARİ PARA CEZALARI
5510 S.K.MD. 102
Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para
cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;
a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda
belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler
hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından
veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu
idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve
incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve

Devamını oku

Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Tebliği

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ
(Seri No: 6)

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
I. DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER
A) Analık İzni

Devamını oku

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “İş yeri hekimlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”
kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinin “(*) Acil hal” tanımında yer alan
“Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddenin “(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi” tanımında
yer alan tüm “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Devamını oku

Devlet Memurlarının Hastalık Raporları Hakkındaki Yönetmelik

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE
HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla anılan Kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Aile hekimi: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımı yapılan kişileri,

Devamını oku

SGK Tarafından İstenen Bilgi Ve Belgelerin Zamanında Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan İdari Para Cezaları

** Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi
ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner
sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,
aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari
para cezası uygulanır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.) Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden
Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda
yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı
başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Devamını oku

Aynı Anda SSK ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı Olunabilir Mi?

6110 sayılı kanunun düzenlenmesiyle beraber çalışan SSK prim günü ödenirken aynı anda Bağ-Kur kapsamında sigortalı olabilecek.Düzenlemeden önce sadece bir sigorta koluna bağlı çalışma şartı vardı.Düzenlemeyle aynı anda hem SSK hem Bağ-Kur a Prim ödenecek ve emekli olunması halinde yüksek maaş alınabilecek.

Bu uygulamayla çifte emeklilik gibi bir durum söz konusu değil.Primlerin yüksek yatırılmış olup emekli aylığının yüksek alınmasına dair bir uygulamadır.

Emeklilik hesaplamasında iki tarafa ödenen primler göz önünde tutulacak.Tavan prim tutarını geçmemek kaydıyla yüksek prim neticesinde yüksek maaş alabilecek.

Düzenlemeden önce SSK lı çalışan Bağ-Kur lu olamıyor.BAğ-Kur lu çalışanda aynı şekilde Bağ-Kur ile bağını koparmadan SSK lı sayılmıyordu.

Burada şunu belirtmek lazım;Kendi iş yerinde SSK lı olarak çalışırsa bu sayılmayacak.Başka bir işte SSK lı çalışıyor olması lazım.SSK lı olarak çalıştığını belgelese dahi Bağ-Kur geçerli sayılacaktır.

Devamını oku

Sürekli İş Göremezlik Aylığı

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, başlangıcı ve hesaplanması

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu)

MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli
iş göremezlik gelirine hak kazanır.


Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Devamını oku

2017 Memur Zamları

Memurların merakla beklediği 2016 ve 2017 zamları Bakan Çelik'in açıklamasıyla kesinlik kazandı.

Yaklaşık 3 milyon 200 memur ve 2 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı 2017 için 3+4 olarak kararlaştırıldı.
Bakan Çelik:"Zorlu bir süreçten sonra anlaşmaya varılması memnuniyet verici. 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 11.3 olacak.

2017 için ise ilk 6 ay için yüzde 3 ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca enflasyonun maaş artışını aşması durumunda fark kamu çalışanlarına ödenecek" dedi

Devamını oku

Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Genelge de yer alan bilgilere göre birden fazla sigortalı olanların durumunu değerlendirirken izlenecek yol şöyledir:

6- Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin
Değerlendirilmesi
Kanunun sigortalılık hallerinin birleĢmesine iliĢkin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası
6111 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere
değiĢtirilmiĢ, ayrıca 6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 33 üncü madde ile 53 üncü
maddenin birinci fıkrasında yapılan değiĢikliklerin 1/3/2011 tarihinden önceki süreler için
uygulanmayacağı hüküm altına alınmıĢtır. Öte yandan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları iĢyerlerinden
dolayı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak
bildirilemeyeceklerinden bu durumdaki sigortalılar 1/3/2011 tarihinden önce olduğu gibi bu

Devamını oku

SGK'dan madenciler için emeklilik hamlesi

SGK, Zonguldak'taki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulunacak.

Ziyarette, maden ocağında çalışanların ve yakınlarının sosyal güvenlik haklarıyla ilgili son durumları ve bağlanacak maaşlar hakkında bilgi verilecek. Konuyla ilgili prosedürlerin bir iki gün içinde tamamlanması bekleniyor. Normal prosedüre göre emekli maaşlarının bağlanması en az iki ayı buluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in talimatıyla SGK Zonguldak İl Müdürlüğü ekipleri bugün ailelere başsağlığı ziyaretinde bulunacak. Aileler, sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirecek. Ardından herhangi bir mağduriyete yol açılmadan maaşların bağlanması sağlanacak.

Devamını oku

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Girişi

İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri
halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK)
müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin
götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından derhal, Kuruma
ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

c) 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi
tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş
günü içinde,

Devamını oku

Süt Parası 2016

SSk'lı çalışan yada eşi SSK çalışanı kensidi çalışmayan bayan doğum yaptığı zaman süt parası alabilir.Bir defaya mahsustur.
2016 yılında belirlenen süt parası 122 tl'dir.
Aranan şartlar çalışan bayanın yada çalışmayan bayanın ssk lı eşinin bir yıl içinde 120 günlük pirimi olması lazım.Ve bebeğin hali hazırda yaşoyor olması lazım.5 yıla kadar alınabilir 5 yıl geçmişse zaman aşımından para ssk ya kalır.
Çocuk ve annenin (çalışmıyorsa eşinin )kimliği ile başvuru yapılır.

Devamını oku

Genel Sağlık Sigortası Olanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı Cezalar

Genel sağlık sigortalı olan çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler;
-eşi,
(çocukların evlenmemiş olmaları halinde;)
-çalışmayan ve öğrenim görmeyen, 18 yaşından büyük olan çocuğu,
-lise dengi öğrenim gören,20 yaşından büyük olan çocuğu,
- yüksek öğrenim gören 25 yaşından büyük çocuğu,
- yaşına bakılmaksızın malul olan çocuğu
-kişinin anne babası

Yukarıda sayılan kişilerin genel sağlık sigorta bildirimleri yapılmadığı yada geç yapıldığı takdirde;


5510 sayılı kanunun 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlıksigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır

Devamını oku