rapor

rapor

Rapor Parası Ne Zaman Ödenmez Yada Kesintiye Uğrar?

5510 sayılı kanun gereğince rapor alan kişinin hizmet akdiyle çalışıyor olması yada işten çıkışından itibaren on günü doldurmamış olmasıdır.Yine 90 günlük prim olması şarttır.Bununla beraber rapor günleri müddetince işyerinde çalışmaması gerekir.Çalıştığı tespit edilmesi halinde ödenen rapor parası yasal faiziyle beraber geri alınır.
Belirtilen şartlardan birine uyulmaması halinde rapor parası verilmez

Rapor parası kesintiye uğrar mı?
Doktorun tavsiyelerine uymaksızın hastanın kendi kusurundan dolayı iyileşmesi gecikir ve bu tespit edilirse SGK rapor parasında kesinti yapabilir.

Bu durumun önüne geçebilmek doktor son kontrole çağırdığında gitmeli gerekli görülmesi halinde tekrar rapor alıp SGK ve işyerine gönderilmelidir.

Rapor Parası Sorgulamak İçin;
tıklayınız

Devamını oku

Rapor Parası Yattı mı?

İşkazası,meslek hastalığı,doğum ,geçici iş göremezlik neticesinde şartlar mevcut olduğunda SGK tarafından kişiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.


Rapor parası alacak olan kişi rapor parası ne kadar?
rapor parası yattı mı?
işveren rapor parasını onayladı mı

Bu ve bunun gibi akla gelen onlarca sorunun cevabına internetten kolay ve hızlı şekilde ulaşılması mümkündür.

Rapor parası sorgulamak için öncelikle e-devlet şifresi edinmek gerekir.Eğer e-devlet şifresi yoksa ptt şubesinden 2 tl hizmet bedeli karşılığında şifre alınabilir.

rapor parası çıktı mı?rapor parası sorgulama işlemleri için;

tıklayınız

Devamını oku

Geçici İş Göremezlik Raporunda İşveren İşlemleri

Onaylanmış olan ve elektronik ortamda işverene iletilmiş olan bildirimler tebligat özelliğini taşımaktadır.Rapor onaylanıp işverene bildirim yapılması halinde istirahatin bitiminden 5 iş günü içerisinde çalışılmadığı SGK ya bildirilmez ise İdari Para Cezası uygulanmaktadır . İşgöremezlik girişi için www.sgk.gov.tr adresinden işveren işlemlerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmektedir.
Sayfaya giriş yapıldıktan sonra kullanıcı kodu ve işyeri şifresi ile İşgöremezlik bildirim işlemleri kısmından işveren bildirimini yapmalıdır.

Devamını oku

Rapor Alan İşçiye İşvereni Ücret Öder Mi?

5510 sayılı kanunun 'geçici iş göremezlik ödeneği' başlıklı 18. maddesi gereğince iş kazası yada meslek hastalığı geçirmiş, analık hali yada herhangi bir rahatsızlığından dolayı istirahat raporu almış kişinin son bir yıl içinde 90 günlük prim gün sayısı olup rapor almazdan evvel iş hayatı aktif ise SGK tarafından raporlu olduğu günler adedince(ilk iki gün hariç) geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK rapor parası verdiği için işverenin ayrıca ücret vermesi gerekmez.Eğer atıfet kabilinden , 'hasta iken bir de maddi sıkıntı çekmesin' diye vermek isterse vermesinde bir sakınca yoktur.Hem işvereninden hemde SGK dan ücret alan çalışanın işvereni SGK dan aldığı rapor parasını isteyebilir.İşçinin bu parayı verme zorunluluğu da yoktur.Dilerse maaşını tam alır rapor parasını işverene verir.Yada işveren de rapor parasını talep etmezse hem işvereninden hemde SGK dan ücretini alabilir.

Devamını oku

Yurtdışı Tedavi Raporlarını Teyide Yetkili Hastaneler Hakkında Duyuru

YURTDIŞI TEDAVİ RAPORLARINI TEYİDE YETKİLİ
HASTANELER HAKKINDA DUYURU
Yurt içinde tedavileri yapılamayan genel sağlık sigortalıları ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilgili hastanelerden almış oldukları “Yurtdışına
Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” (EK-2/E-1) formatına uygun
olarak düzenlenen raporlar, SUT’un 2.5.3.A-1 maddesi hükmü gereği sadece Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından teyit edilmesi zorunlu iken bu
hastaneye ilave olarak yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için Başkanlık
Makamının14/07/2014 tarihli ve 10.434.497 sayılı Olurları ile İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(eski ismi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) yurtdışı tedavi için düzenlenen
sağlık kurulu raporlarını teyide yetkili hastaneler olarak belirlenmiştir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Devamını oku

Grip Aşısı Ücretli Mi?

DUYURU
Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır.
65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve
bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi
gerekmemektedir.
Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi
kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar,
Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde
olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları , anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları,
organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu
amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18
yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının
bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz
edilmesi yeterlidir.

Devamını oku

Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlara İlişkin İşlemler

Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

MADDE 38 – (1) Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

(2) Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

MADDE 39 – (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

Devamını oku

İşsizlik Parası Alırken İşe Başlanırsa İşsizlik Parası Kesilir mi?

Son üç yılda 600 gün prim gün sayısı bulunan ve son dört ayda kesintisiz 120 gün çalışmak kaydıyla işten ayrılmış olan kişi; 600 gün prim ödemiş ise 180 gün, 900 gün prim ödemiş ise 240 gün,1080 gün ve daha fazla prim ödemiş ise 300 gün işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir.

Peki işsizlik ödeneği alamaya başlayan kişi işe başlarsa işsizlik ödeneği ne olur?

Kişi işe başladığı zaman ,başladığı işten çok kısa sürede hatta bir gün içinde ayrılmış olsa bile işsizlik ödeneğinin kesilmesi için 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu na başvuruda bulunmuş olması gerekir.

Türkiye İş Kurumu na durum bildirilmese bile SGK sigorta başlangıcından bunu tespit eder ve derhal işsizlik ödeneğini keser.işe başladığı halde ödenek aldığı günler var ise faiziyle beraber geri alır.Bununla beraber tekrar işsizlik ödeneği alma hakkını kaybeder.

Girdiği işten çıkarsa tekrar işsizlik ödeneği almaya hakkı var mıdır?

Devamını oku

İstirahat Raporu Almış Çalışanın İşine Son Verilse Rapor Müddetince Rapor Parası Almaya Devam Edebilir mi?

Bildirimsiz fesih hakkı doğan işveren çalışanın işine raporlu iken son vermiş olsa çalışan rapor parasını almaya devam edebilir mi?
Evet rapor süresi bitene kadar rapor parası almaya devam eder.Zira kanunda; istirahat süresi başlamadan evvel çalışıyor olması veya çalışmıyor ise işten ayrılalı henüz on günü geçmemesi gerektiği belirtilmiştir.Şu durumda çalışan rapor alırken çalışır vaziyette olduğu için işten çıkarılmış bile olsa rapor parasını almaya devam eder.

Bildirimsiz ve Derhal Fesih Hakkı Nedir?

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

Devamını oku

Rapor Parası Kontrol İçin Tıklayınız!

Rapor parası yattı mı?

SGK rapor parasını Ziraat Bankasına gönderdi mi?

Rapor parası onaylandı mı?


Rapor parasını kontrol etmek için;

tıklayınız

Devamını oku

Spor İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Her spor için sağlık raporuna ihtiyaç yoktur.Sadece lisans için spor sağlık raporu istenmektedir.


Spor için sağlık raporu almaya giderken 'Durum Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu' nu doldurulması gerekir.Eğer 18 yaşından büyük iseniz kendiniz 18 yaştan küçük iseniz veliniz tarafından doldurulması gerekmektedir.


Form doldurulduktan sonra aile hekimine başvuru yapılır.Aile hekimi gerekli muayeneyi yapar.uygun görürse rapor verme yetkisi vardır. Fakat çoğu zaman (kardiyoloji gibi ) branş uzmanı bir hekime muayene isteyebilir.BU durumda sevk edilen hastalerden uygunluk raporu alınması sonucu spor için sağlık raporu alınmış olur.

Devamını oku

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonda SGK Desteği Var Mı?

Fizik Tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde aynı bölgeden 30 seansa kadar farklı bölgelerde ise 60 seansa kadar masraflar kurum tarafından karşılanmaktadır. Bunun için alınan sağlık raporunun ardından 15 gün içerisinde tedaviye başlanması gerekir.
-ayakta tedavi olanlara günde en fazla bir seans hakkı tanınır
-yatarak tedavi olanlara ise aynı bölgeye günde bir seans kurum tarafından karşılanır.

Başlanılan tedaviye 5 iş günü içerisinde tedam edilmemiş ise kurum ödeme yapmaz.

Bir bölge için yıl içinde en fazla iki rapor düzenlenebilir.

Devamını oku

SGK 'nın Hastalık Hali Kuralları Nelerdir?

Hastalık Hali
1- SGDP’li olarak çalışanlar rapor ücreti alır mı?
Emekli olup da Kanunun 4/1-a kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar iş kazası ve meslek
hastalığı sigortasından yararlanarak rapor ücreti alırken, emekli olup da 4/1-b kapsamında çalışan
sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamaz ve dolayısıyla rapor ücreti alamamaktadır.
2- Rapor ücreti almak için gerekli prim gün sayısı nedir?
Rapor ücreti alabilmek için raporun alındığı tarihten geriye doğru 1 yıl için en az 90 gün kısa vadeli
sigorta primi yatırılmış olmalıdır. Ancak iş kazası sigortasından verilen raporlar bakımından, herhangi
bir prim şartı aranmaz.
3- Raporların kaç günü ödenir?
Hastalıktan alınan raporların ödemesi raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlanılır. Ancak analık
ve iş kazasıyla ilgili rapor ücretleri her gün için ödenir.
4- 4(c)’lilere (devlet memurlarına) rapor ücreti ödenir mi?

Devamını oku

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir?

İş Kazası yada meslek hastalığı neticesinde iş gücünün en az 0/0 10 unun kaybetmesi halinde sigortalıya sürekli işgöremezlik geliri bağlanabilir.

Eğer sigortalı iş kazası yada meslek hastalığı sonucu önce geçici işgöremezlik raporu almış ise geçici işgöremezlik raporunun bitiminden sonra sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
Eğer iş kazası yada meslek hastalığı sonucu direk 0/0 10 iş gücünde azalma varsa sağlık kurulu raporunun başlangıç tarihinden itibaren sürekli işgöremezlik geliri bağlanır.

Sürekli işgöremezlik raporu miktarı rapordan önceki bir yıl içerisindeki maaşı göz önünde bulundurularak 0/0 70 oranında eğer başkasının bakımına muhtaçlık söz konusu ise 0/0 100 oranında gelir bağlanır

Devamını oku

Evlenme Ödeneği

Evlenme ödeneği halk arasında çeyiz parası olarak bilinen SSK'nın bir uygulamasıdır.
Anne yada babasının vefatı sebebiyle kendisine yetim aylığı(ölüm aylığı yada geliri) ödenen kız çocukları resmi olarak ilk evliliklerinde çeyiz parası alabilmektedir.
Aranan şartlar:
1-)Kız çocuğunun çalışmayıp anne-babasının vefatı sebebi ile yetim aylığı alıyor olması
2-)Evlendiği zamanda bu aylığın kesintiye uğramamış olması
Bu şartlara sahip kız çocukları evlendiğine dair resmi belge ile dilekçe vererek bu haktan faydalanabilecek.kız çocukları dedik.zira erkek çocuklara yetim aylığı bağlanmadığı için çeyiz parası alması söz konusu değildir.
Çalışmayan kız çocuğu dedik çünkü çalışan kız çocuklarının yetim aylığı sonlandırılır.Dolayısıyla yetim aylığı alamadığı için çeyiz parası da alamaz.
Evliliğini belgeleyen ve başvuru yapan kız çocuğu bir defaya mahsus aldığı yetim aylığı miktarının 24 katını evlendiğinde alabilir.örneğin;500 tl aylık alan 12.000 tl çeyiz parası alabilir

Devamını oku