SGK 'nın Hastalık Hali Kuralları Nelerdir?

SGK 'nın Hastalık Hali Kuralları Nelerdir?

Hastalık Hali
1- SGDP’li olarak çalışanlar rapor ücreti alır mı?
Emekli olup da Kanunun 4/1-a kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar iş kazası ve meslek
hastalığı sigortasından yararlanarak rapor ücreti alırken, emekli olup da 4/1-b kapsamında çalışan
sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamaz ve dolayısıyla rapor ücreti alamamaktadır.
2- Rapor ücreti almak için gerekli prim gün sayısı nedir?
Rapor ücreti alabilmek için raporun alındığı tarihten geriye doğru 1 yıl için en az 90 gün kısa vadeli
sigorta primi yatırılmış olmalıdır. Ancak iş kazası sigortasından verilen raporlar bakımından, herhangi
bir prim şartı aranmaz.
3- Raporların kaç günü ödenir?
Hastalıktan alınan raporların ödemesi raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlanılır. Ancak analık
ve iş kazasıyla ilgili rapor ücretleri her gün için ödenir.
4- 4(c)’lilere (devlet memurlarına) rapor ücreti ödenir mi?
Geçici iş göremezlik ödeneği, 4/c kapsamındakilere ödenmez. 5510 Sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta
kollarına ilişkin hükümleri 4/c kapsamında sigortalı sayılanlara uygulanmamaktadır.
5- İşten ayrıldıktan sonra kaç gün içinde alınan raporlar ödenir?
İşten çıkış yapıldığı tarihten sonra 9 gün içinde açılan istirahat raporları çalışır raporu alıncaya kadar
süre sınırlaması olmaksızın ödenir.
6- Raporluyken işyerimin kapanması halinde rapor ücretimi alabilir miyim?
Geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat
raporuna bağlıdır ve sigortalılara iş göremedikleri sürece ödenir, işyerinin kapanması bu ödemeyi
engellememektedir.
7- Kontrollü raporların ödemesi nasıl yapılır?
Sigortalının kontrole gitmesi şartıyla hiçbir şart aranmadan kontrollü raporlar ödenir.
8- Uzun süreli raporların ödemesi nasıl yapılır?
İşverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini 5 iş günü içinde yapması ve sigortalının işveren kanalı ile
yazılı talep etmesi halinde 10’ar günlük sürelerle uzun istirahatli sigortalılara ödeme yapılabilmektedir.
9- Yatarak ve ayakta tedavilerde rapor ücreti nasıl hesap edilir?
Rapor ücreti rapor alınan tarihten önceki son bir yıl içindeki 3 aylık prime göre hesaplanır. Geriye
doğru 3 aylık primin ortalaması alınır, tedavi ayakta olmuşsa bu miktarın 2/3’si, tedavi yatarak olmuşsa
yarısı ödenir.
10- Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim
ödeme şartı aranmaktadır?
Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi
ödenmiş olması gerekmektedir.
11- Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz
etmek zorundadırlar ?
a ) İstirahat raporlarını
b) Çalışmadığına dair yazıyı
c) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazanç tutarını
Kuruma ibraz etmek zorundadır.
12- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında hangi süreler dikkate
alınmaz?
a) Sigortalının tutuklulukta geçen süreleri,
b) Sigortalının iş göremediği süreleri,
c) Grev ve lokavtda geçen süreleri,
d) Askerlikte geçen hizmet süreleri
dikkate alınmaz.
13- Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?
Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu
günü takip eden 10'uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır. Ancak, sigortalının ilgili kanunlar
gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde,
bu hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık niteliğini yitirmiş
sayılacaktır.
Örnek: Çalıştığı işyerinden en son primi 17.12.2008 tarihinde ödenen ve 18.12.2008 tarihinden itibaren
işten ayrılan sigortalının sigortalılık niteliği 27.12.2008 tarihinde yitirilmiş olacaktır.
14- Hastalık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?
Bu sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden
başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilmesi için;
a) Sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
b) İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş
olması,
c) Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
gerekmektedir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların, 01.10.2008 tarihinden
önce başlayan ve aralıksız olarak bu tarihten sonra da devam eden iş göremezlik hallerinde, 120 gün
prim ödeme şartı yerine gelmediğinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ancak, istirahatın
başladığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük prim ödeme şartının bulunması durumunda
01.10.2008 (dahil) tarihinden itibaren istirahatın başladığı tarih itibariyle bulunacak günlük kazanç
üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.
15- İstirahat raporları hangi sağlık kuruluşlarından alınabilir?
İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli resmi ve özel sağlık kurum veya kuruluşları tarafından
düzenlenmesi şarttır.
Diğer taraftan, Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10
günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10
günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı
takdirde de geçerli olur.
Yine Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta
kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma
bildirilen istirahat raporları da aynen kabul edilmektedir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat
raporları ise, ülkemiz dış temsilcilikler ince onanması hâlinde geçerlidir.
16- Yatarak tedavilerde, 18 yaşından küçük çocuklar için refakatçi raporu istenir mi?
Refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz.
17- Emekli Sandığına tabi Devlet Memuruyum. Tek hekim raporuyla ayakta tedavilerde ne
kadar süre istirahat kullanabilirim?
Ayakta tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat
sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat
uzatılabilir.
18- Rapor parası nasıl hesap edilir?
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak
gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek
hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıldaki son üç ay içinde
hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanır.
On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası
veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak
gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih
arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi
suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri
bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük
kazançlarının hesabında:
a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak
günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca,
% 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu
mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara
ilişkin olanlar dikkate alınmaz.
Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra
meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara
göre hesaplanır.
İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki
hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.
19- Prim ve ikramiyeler rapor ödemesine dâhil edilir mi?
4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:
a-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki geçici ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak
günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca,
%50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
b- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu
mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara
ilişkin olanlar dikkate alınmaz.
4/1-b kapsamındaki sigortalılar için aylık prime esas kazanç, Kanun’un 82. Maddesine göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan
edilecek günlük kazancın otuz katı olduğundan, geçici iş göremezlik ödeneğinde esas alınacak tutarın
hesabı buna göre yapılacaktır.

Konular