İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK'ya Verilmemesinden Kaynaklanan Para Cezası

İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK'ya Verilmemesinden Kaynaklanan Para Cezası

İşten ayrılan kişilerin ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde işten ayrıldığına dair SGK ya bildirim yapmakla yükümlüdür.

Buna göre;

5510 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı
sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık
iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle
ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya
sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Konular