SGK Rapor Parası Sorgulama

Rapor Parası Sorgulamak için tıkla Yukarıdaki linke tıklayarak SGK Rapor parası sorgulayabilirsiniz. Öncelikle şifresiz olarak tc kimlik numarasına göre giriş yapmanız lazım SGK Rapor parası sorgulama işlemleri hangi şartlarda yapılabilir? 1. İş kazası, mesleki hastalık nedeni ile alınan istirahat rapor parası. 2. İş kazası ve mesleki hastalık dışında herhangi bir nedenden dolayı alınan raporlarda, rapor süresinden önceki doksan gün prim ödeme şartı vardır. Raporu aldıktan sonra 3 gününden itibaren sgk rapor parası alınabilir 3. Doğum ve hamilelik nedeni ile alınan rapor parası.

İşsizlik Parası Alabilmek İçin Hangi Kodla İşten Ayrılmak Gerekir?

İşsizlik parası alabilmek için işten ayrılış bildirgesindeki ayrılma sebebinin belirtildiği kod önemlidir.İşaretlemiş olduğunuz bu bölüm aslında sizin işsizlik parası alıp alamayacağınızı belirler

SGK İşten Ayrılış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi

İş Arayana ve Bulana İstihdam Yardımı

Sosyal yardım alan kişiler, iş arama yoluna girdikleri zaman iş başvurusu için gerekli evraklar,(sağlık raporu,fotoğraf gibi) , yol parası gibi iş ararken yapılan harcamalar için istihdam parası kapsamında en fazla bir yılda üç defa olmak üzere 40 ila 100 lira arasında yardım hakkına sahipler.

Yaptığı iş başvurusu kabul edilir işe başlarsa bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin üçte biri oranında yani 2016 yılı içinde 507 lira yardımı da karşılıksız alabilirler.

Gıda,kömür, eğitim gibi çeşitli alanda aldıkları yardımlar işe başlasalar dahi kesilmez.Taki yardım alabilir statüsünden çıkana kadar.

Türkiye'de üç milyona yakın kişi sosyal yardım almakta iken birçoğunun işe teşvik için yapılan istihdam yardımından habersiz olması neticesinde devletin bu yönde ayırdığı bütçe nin büyük bir kısmı yine devlete kalıyor.

Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Genelge de yer alan bilgilere göre birden fazla sigortalı olanların durumunu değerlendirirken izlenecek yol şöyledir:

6- Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin
Değerlendirilmesi
Kanunun sigortalılık hallerinin birleĢmesine iliĢkin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası
6111 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere
değiĢtirilmiĢ, ayrıca 6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 33 üncü madde ile 53 üncü
maddenin birinci fıkrasında yapılan değiĢikliklerin 1/3/2011 tarihinden önceki süreler için
uygulanmayacağı hüküm altına alınmıĢtır. Öte yandan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları iĢyerlerinden
dolayı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak
bildirilemeyeceklerinden bu durumdaki sigortalılar 1/3/2011 tarihinden önce olduğu gibi bu

Aynı Anda SSK ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı Olunabilir Mi?

6110 sayılı kanunun düzenlenmesiyle beraber çalışan SSK prim günü ödenirken aynı anda Bağ-Kur kapsamında sigortalı olabilecek.Düzenlemeden önce sadece bir sigorta koluna bağlı çalışma şartı vardı.Düzenlemeyle aynı anda hem SSK hem Bağ-Kur a Prim ödenecek ve emekli olunması halinde yüksek maaş alınabilecek.

Bu uygulamayla çifte emeklilik gibi bir durum söz konusu değil.Primlerin yüksek yatırılmış olup emekli aylığının yüksek alınmasına dair bir uygulamadır.

Emeklilik hesaplamasında iki tarafa ödenen primler göz önünde tutulacak.Tavan prim tutarını geçmemek kaydıyla yüksek prim neticesinde yüksek maaş alabilecek.

Düzenlemeden önce SSK lı çalışan Bağ-Kur lu olamıyor.BAğ-Kur lu çalışanda aynı şekilde Bağ-Kur ile bağını koparmadan SSK lı sayılmıyordu.

Burada şunu belirtmek lazım;Kendi iş yerinde SSK lı olarak çalışırsa bu sayılmayacak.Başka bir işte SSK lı çalışıyor olması lazım.SSK lı olarak çalıştığını belgelese dahi Bağ-Kur geçerli sayılacaktır.

2017 Memur Zamları

Memurların merakla beklediği 2016 ve 2017 zamları Bakan Çelik'in açıklamasıyla kesinlik kazandı.

Yaklaşık 3 milyon 200 memur ve 2 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı 2017 için 3+4 olarak kararlaştırıldı.

Bakan Çelik:"Zorlu bir süreçten sonra anlaşmaya varılması memnuniyet verici. 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 11.3 olacak.

2017 için ise ilk 6 ay için yüzde 3 ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca enflasyonun maaş artışını aşması durumunda fark kamu çalışanlarına ödenecek" dedi

Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Tebliği

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ
(Seri No: 6)

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
I. DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER
A) Analık İzni

SGK Tarafından İstenen Bilgi Ve Belgelerin Zamanında Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan İdari Para Cezaları

** Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi
ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner
sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,
aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari
para cezası uygulanır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.) Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden
Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda
yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı
başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK'ya Verilmemesinden Kaynaklanan Para Cezası

İşten ayrılan kişilerin ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde işten ayrıldığına dair SGK ya bildirim yapmakla yükümlüdür.

Buna göre;

5510 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı
sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık
iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle
ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya
sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu

Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu
Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Kanunun 88’ inci maddesi, Kurumumuza, tarımsal faaliyette bulunan ve
sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedelinin %1 ila %5 oranları arasında kesinti
yapılmak suretiyle tahsil etme yetkisi vermiştir.
Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre;
-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmelerin,
-Kamu iktisadi teşebbüslerin,
-Sair kurumların(kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),
-Ticari şirketlerin,
-İş Ortaklarının,
-Derneklerin,
-Vakıfların,
-Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin,
-Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, Gerçek gelirlerini

Sanatçı ve Şoförlere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara ve ticari taksi, dolmuş nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı sahiplerine ;

Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır.

Genel Sağlık Sigortası Olanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı Cezalar

Genel sağlık sigortalı olan çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler;
-eşi,
(çocukların evlenmemiş olmaları halinde;)
-çalışmayan ve öğrenim görmeyen, 18 yaşından büyük olan çocuğu,
-lise dengi öğrenim gören,20 yaşından büyük olan çocuğu,
- yüksek öğrenim gören 25 yaşından büyük çocuğu,
- yaşına bakılmaksızın malul olan çocuğu
-kişinin anne babası

Yukarıda sayılan kişilerin genel sağlık sigorta bildirimleri yapılmadığı yada geç yapıldığı takdirde;

5510 sayılı kanunun 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlıksigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır

SGK Denetim Elemanlarının Görevine Engel Olunması Halinde İdari Para Cezası

** Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının;

l) Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri
sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel
olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında
idari para cezası uygulanır.

2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar,
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği
takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler
hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

SGK İdari Para Cezaları

İDARİ PARA CEZALARI
5510 S.K.MD. 102
Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para
cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;
a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda
belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler
hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından
veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu
idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve
incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve

Süt Parası 2016

SSk'lı çalışan yada eşi SSK çalışanı kensidi çalışmayan bayan doğum yaptığı zaman süt parası alabilir.Bir defaya mahsustur.
2016 yılında belirlenen süt parası 122 tl'dir.
Aranan şartlar çalışan bayanın yada çalışmayan bayanın ssk lı eşinin bir yıl içinde 120 günlük pirimi olması lazım.Ve bebeğin hali hazırda yaşoyor olması lazım.5 yıla kadar alınabilir 5 yıl geçmişse zaman aşımından para ssk ya kalır.
Çocuk ve annenin (çalışmıyorsa eşinin )kimliği ile başvuru yapılır.

Son yorumlar

İçeriği paylaş