rapor

rapor

Analık Hali İş Göremezlik Ödeneği

** Analık halinin tanımı
Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, analık hali, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin
sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir
veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan
sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve
analık hali ile ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.

*Kapsam, sağlanan haklar ve yararlanma şartları

** Geçici iş göremezlik ödeneği
Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki
sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine
bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği

Devamını oku

Trafik Kazalarında İşgöremezlik Raporu

Gerek iş kazası kapsamında olsun gerekse şahsi yapılan bir kaza olsun geçici iş göremezlik raporu olan 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olan kişilere SGK ödenek verir.

Konuyla ilgili hükme göre;T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 25029274 - 1093-11/26
Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri
G E N E L G E
2014/20

Devamını oku

Bağ-Kur İşgöremezlik Rapor Parası

5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin b bendi kapsamında eski adıyla bağ-kurlu sigortalılar eskiden rapor parası alma hakkı yokken yapılan düzenlemelerle şartlara ittiba edilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahiptir.

SGK dan iş kazası, meslek hastalığı , istirahat raporu,analık hali gibi durumlarda rapor parası alabilmek için aranan şartlar;

-Genel sağlık sigortası dahil geçmişe dönük prim borcu bulunmayacak
-90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.


Bununla beraber her hastalıkta alınan her raporda işgöremezlik ödeneği ödenmez.Tedavini yatarak başlaması gerekir.yatarak tedavi olmak durumunda kalınan durumlarda akabinde tedavinin devamı kapsamında ayakta tedavi günleride rapor parasına eklenir.

Ancak hastalığı ayakta tedavi olunabilecek ise rapor almış olsa bile ödenek alamaz.

Tedavinin yatarak başlamasının şart olmadığı yer analık halidir.

Devamını oku

SGK İlaç Raporu Düzenleme

SGK dan talep edilen, sağlık raporu düzenlenme ilkeleri Sağlık Uygulama Tebliğinde düzenlenerek bedeli ödenen ilaçlardan, sürekli kullanılan ve kronik hastalıkların iyileştirilmesi için verilen ilaçların kullanımı için yapılan düzenleme şöyledir;


SUT 4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi
(1) Sağlık raporu formatları ile bu raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve MEDULA sistemindeki düzenlemelere uyulacaktır.
(2) Sağlık raporlarının düzenlenmesinde, SUT’un 1.10 maddesi dikkate alınacaktır. Bu raporlar, SUT’ta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla SUT’un 1.10.1 maddesi doğrultusunda uzman hekim tarafından düzenlenecek olup, SUT’un 1.10.2 maddesine göre düzenlenen sağlık kurulu raporları da geçerli kabul edilecektir. (MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.)

Devamını oku

Şeker Ölçüm Çubuklarının SGK Tarafından Ödeneceğine Dair Duyuru

BASIN DUYURUSU
ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BEDELİNİN SGK TARAFINDAN
ÖDENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavileri için
ihtiyaç duyulan şeker ölçüm çubuklarına ait bedeller Kurumumuz tarafından
karşılanmaktadır.
Sigortalılarımız daha öncede şeker ölçüm çubuklarını Kurumun anlaşmalı olduğu
eczanelerden her hangi bir ücret ödemeden almaktaydı. Ancak her bir firmaya ait şeker ölçüm
çubuklarının fiyatları farklı olduğundan sigortalılarımız eczanelere fark ödemek durumunda
kalıyorlardı.
Balıkesir ilimizde yaşayan bir sigortalımız tarafından şeker ölçüm çubukları ile ilgili olarak
Kurumumuz aleyhine açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E.
2010/10024 sayılı kararında
1. Şeker ölçüm çubuklarının yeterli ölçümü sağlamayacak kalitede olup olmadıkları ile ilgili
olarak yeterli denetim ve incelemenin yapılmadığı,

Devamını oku

İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Sağlanan Haklar Ve Yararlanma Şartları

İş Kazası ve Meslek Hastalığında;

** Sağlanan haklar
Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalılara
sağlanan haklar;
a- Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi,
b- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
c- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
ç- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
d- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,
olarak sıralanmıştır.
Yukarıda sayılanlardan sadece geçici iş göremezlik ödenekleri kısa vadeli sigorta kolları
kapsamında, diğerleri ise uzun vadeli sigorta kolları kapsamında yürütülecektir.
göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için ise meslek hastalığının Kurum sağlık kurulunca
tespit edilmesi gerekmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan

Devamını oku

Hastalık Sigortası Nedir?

5. HASTALIK SİGORTASI
5.1. Hastalık halinin tanımı ve kapsamı
Kanunun 15 inci maddesinde hastalık hali, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan
ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmaktadır.
Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında sayılan aday çırak, çırak ve
işletmelerde eğitim gören öğrenciler ile (g) bendi kapsamında sigortalı sayılan sigortalılara geçici
iş göremezlik ödeneği verilecektir. Bu sigortalılar dışındakilere hastalığa bağlı geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmeyecektir.
5.2. Sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Bu sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden
başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

Devamını oku

Geçici İşgöremezlik Mevzuatı

İş Kazası yada Meslek Hastalığı Sebebiyle Geçici İşgöremezlik Hali Mevzuatta şöyle açıklanmıştır:

MADDE 11 - A) İşkazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça ârızaya uğratan olaydır:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu
olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık sakatlık veya ruhi ârıza halleridir.

Devamını oku

Diş Tedavisi ve Diş Protezlerini Ödeme İşlemleri

Resmi Gazete nin yayımladığı hükümlere göre diş tedavileri ve diş protezlerini ödemede SGK nın desteği ve ödeme işlemleri şöyle açıklanmıştır;

8. Diş Tedavileri

8.1. Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde Tebliğ eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” (EK–7) ücretleri uygulanacaktır.

Devamını oku

5502 SGK Bilgi Servisi Nedir?
İnteraktif mesaj uygulaması kapsamında vatandaşın istediği zaman 5502 ye yollamış oldukları mesajlar doğrultusunda SGK bilgilendirme kapsamında cevaplandırılacaklar.

5502 nolu bilgilendirme servisine kayıt için kısa mesajla T.C kimlik numarası yazılıp boşluk bırakılıp ABONE yazılması yeterlidir.

SGK nın veri tabanında kayıtlı olan GSM numaraları ile;
ŞAHIS ÖDEMELERİ
ÇÖLYAK ÖDEMELERİ,
4a SİGORTALI TESCİL,
4b SİGORTALI TESCİL,
4c SİGORTALI TESCİL,
4a SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,
4b SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,
4c SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,
4a TOPTAN ÖDEME,
4b TOPTAN ÖDEME,
4c İKRAMİYE ÖDEME,
4b AYLIK BAĞLAMA,
4c AYLIK BAĞLAMA
4a GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK,
4b GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK,
4a EMZİRME YARDIMI ÖDEMESİ,
4b EMZİRME YARDIMI ÖDEMESİ,
4a HİZMET BORÇLANMALARI,
4a EMEKLİ ÖDEMELERİ,
4a CENAZE ÖDEMELERİ, gibi pek çok alanda bilgi alabilir, işlemler gerçekleştirilebilir.

Devamını oku

Meslek Hastalığının Bildirimi Ve Bildirim Süresi

** Meslek Hastalığının Bildirimi Ve Bildirim Süresi
Meslek hastalığının bildirilmesi ve Kuruma bildirimin verilme süresi Kanunun 14 üncü
maddesinde düzenlenmiştir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e)
bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına yakalanmaları halinde, işverenleri tarafından bu
durumun öğrenildiği günden başlayarak, Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım
veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise, kendilerince veya
işverenlerince bu durumun öğrenildiği günden başlayarak Kuruma en geç üç iş günü içinde;
Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının meslek hastalığına yakalanması
halinde işvereni tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, aynı süre
içinde sigortalı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine
bildirilecektir.

Devamını oku

Rapor Parası Kime , Kaç Gün Ödenir?

Resmi Gazetede yayımlanan hükümlere göre;
Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

MADDE 38 – (1) Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

(2) Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

Devamını oku

Harp Malullüğü Nedir?

Askerlik ve çeşitli dallarda vatani görevini yerine getiren subay,astsubay,erbaş,jandarma gibi 4/c kapsamındaki sigortalılar yada sigorta dallarından birine mensup olmayıp vatanı muhafaza yolunda sakatlananlar(korucu gibi) harp malulüdür. Yine askeri sahada öğrenim görürken sakatlanan öğrenciler de bu kapsamdadır.

Harp malullüğü bulunanlar sakatlanmışsa kendilerine ölüm gerçekleşmiş ise yakınlarına aylık bağlanır.aylığın miktarı ise malullük derecesi ve rütbesine göre derecelendirilir.

Harp malullerine birçok kolaylık tanınmış ve hak sahibi olmuşlardır.Bunlardan biride harp malulü gazi ise ailesinden bir kişi vefat etmiş ise iki kişi istihdam edilecektir.
Başvurular SSK kollarına yada bağlı bulundukları komutanlıklar ve kurumlara yapılabilir.

Harp malulünün vefatı söz konusu ise ölüm gelirindeki şartlar nisbetinde koşulsuz yakınlarına aylık bağlanmaktadır.

Devamını oku

Doğum Raporu Parası Sorgulama

Doğum yapan çalışan doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta)
doğumdan sonra 8 hafta toplamında 16 hafta doğum rapor parası alma hakkı bulunmaktadır.Doğumdan kaynaklı geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için doğumdan önce çalışır olması ve son bir yılda 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

Doğum rapor parası ayaktan tedavilerde günlük brüt ücretin 2/3 ü yatarak tedavilerde 1/2 si olarak SGK tarafından çalışana ödenir.

Doğum rapor parası sorgulama işlemi için sgk.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenilebilir.

sgk.gov.tr


doğum raporu parası sorgulamak için tıklayınızDevamını oku

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince işe girişlerde, iş yeri değişikliğinde, iş kazası,meslek hastalığı gibi sebeplerle işe ara veren kişilerin tekrar işine dönmesinde, işyerinde tehlike düzeyine ve çalışan ve çalışanın yaptığı işin vasfına bakılarak belirlenen zamanlarda işe uygunluk raporu alınmak zorundadır.

İşe giriş için sağlık raporu, yeni düzenlemeye göre işin az tehlikeli,çok tehlikeli olmasına bağlı olarak birkaç yerden alınabiliyor.

Eğer işyerinin iş hekimi varsa sağlık raporu işhekimince verilir.Yada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) den temin edilir
OSGB nedir?
OSGB ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş,olması gereken tıbi ve fiziki imkanlara sahip,iş sağlığı ve güvenliği için hizmet veren kuruluşlardır.
Çok tehlikeli işlerde çalışacak olanların uzman heyet raporuna ihtiyacı vardır.Bunun için hastahanelerden heyet raporu istenebilir.

Devamını oku