Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu

Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu

Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu
Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Kanunun 88’ inci maddesi, Kurumumuza, tarımsal faaliyette bulunan ve
sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedelinin %1 ila %5 oranları arasında kesinti
yapılmak suretiyle tahsil etme yetkisi vermiştir.
Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre;
-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmelerin,
-Kamu iktisadi teşebbüslerin,
-Sair kurumların(kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),
-Ticari şirketlerin,
-İş Ortaklarının,
-Derneklerin,
-Vakıfların,
-Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin,
-Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, Gerçek gelirlerini
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbaplarının, tarımsal kesinti yapmaları gerektiği
hükümlerine yer vermektedir.
Ayrıca, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve/veya Merkez Müdürlüklerinden “Süresiz Kesinti Muafiyet
Belgesi” ve “Süreli Kesinti Muafiyet Belgesi” alanlardan kesinti yapılmayacaktır.
Yukarıda açıklanan kesinti yapmakla yükümlü gerçek ve tüzel kişiler, satın aldıkları ürün bedelinin brüt
tutarı üzerinden 01.01.2014 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra da %2 oranında tarımsal kesinti
yapacaklardır.
Kesinti işlemlerinde, müstahsil makbuzunun düzenlendiği tarihte geçerli olan kesinti oranı dikkate
alınacaktır.
Ürün alımı sırasında tarımsal kesinti yapmak zorunda olan, gerçek ve tüzel kişiler, satın alma işlemleri
nedeniyle düzenlemek zorunda oldukları Kesinti Bildirim Listelerine tarımsal faaliyette bulunanların;
-Adı ve soyadını, T.C. Kimlik numarasını, ürün bedelini, kesinti tutarını ve kesinti tarihini kaydetmek
zorundadırlar.
30.09.2013 tarihine kadar yapılan kesintiler kâğıt ortamında, 01.10.2013 tarihinden itibaren yapılan
kesintiler ise e-Kesinti programı aracılığı ile Kuruma gönderilecektir. Kesinti listeleri, kesinti yapılan ayı takip
eden ayın son işgünü mesai bitimine kadar, Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelerin birer suretini de listeye
ekleyerek Kuruma gönderilecektir.
Kesinti sorumlularının e-Kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini Kurumumuza intikal ettirebilmek
için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Merkez Müdürlüklerimize müracaat ederek “Kullanıcı Kodu ve
Geçici Kullanıcı Şifresi” almaları gerekmektedir.
Kesinti yapmak zorunda oldukları halde kesinti yapmayan veya yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içinde ve
tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmeyen ya da tebliğin 7’ nci maddesinde belirtilen Kesinti Bildirim
Listesini süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 32’ nci maddesi uyarınca işlem yapılacak ve idari para cezası uygulanacaktır.

Konular