4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Duyurusu

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Duyurusu

DUYURU
4/B VE 4/C KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İSTİRAHAT RAPORU
YAZILMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları
açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.
Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine
imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki
sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz
konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik
merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.
Buna göre, e-ödenek programında sadece Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunan sigortalılar için rapor yazılabildiği, diğer statülerde
yer alan sigortalılara ise anılan program üzerinden rapor yazılması mümkün olmadığından,
söz konusu sigortalılara verilecek istirahat raporlarının kağıt ortamında düzenlenmesine
devam edilmesi gerekmektedir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Konular