Medula Sistemi Nedir?

Medula Sistemi Nedir?

25.1. MEDULA sistemi;

MEDULA ile sağlık hizmeti kullanımına ilişkin bilginin elektronik ortama alınmasıyla, kişilerin sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bütün süreçlerde kaliteli veri üretebilmesi, yapılacak ödeme işlemlerine de hız ve doğruluk amaçlanmaktadır.

MEDULA sisteminde, sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen bilginin aktarılması için aşağıda belirtilen süreçler yer almaktadır;

1. Hak sahipliği ve sözleşme doğrulama,
2. Sevk ve reçete bildirimi,
3. Ödeme sorgulama,
4. Fatura sorgulama,
5. Sağlık kurum ve kuruluşu başhekimi veya yöneticisi tarafından kullanılan dönem sonlandırma ve evrak üst yazısı alma.

Genel olarak sistem, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi iç iş süreçlerine müdahale edilmeden, hastane yönetim sistemine entegre edilecek web servisleri şeklinde çalışmaktadır.

Uygulamaya ilişkin web servisleri ve kullanım kılavuzu ile konu hakkındaki iletişim bilgileri Kurumun www.sgk.gov.tr adresindeki web sitesinde bulunmaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşları MEDULA sistemine entegrasyonlarını en geç Tebliğ yürürlük tarihinden sonraki 1 ay içinde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarından MEDULA sisteminin 1. süreci olan “hak sahipliği ve sözleşme doğrulama” işlemini gerçekleştirmeyenlerin, bu tarihten sonraki tedavilere ait fatura bedelleri ödenmeyecektir.

Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları tarafından MEDULA sistemine bağlı web servisler yoluyla MEDULA sisteminin 2 nci süreci olan “sevk ve reçete bildirimi”, 3 üncü süreci olan “ödeme sorgulama” ve 4 üncü süreci olan “fatura sorgulama” işlemlerini, 01.09.2007 tarihine kadar eksiksiz ve doğru gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının 01/09/2007 tarihinden itibaren sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin, yukarıda belirtilen süreçler doğrultusunda eksiksiz ve doğru biçimde MEDULA sistemine aktarılmaması halinde ilgili fatura bedeli, süreçler tamamlanıncaya kadar ödenmeyecektir.

Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları 01.09.2007 tarihinden itibaren Kurum sağlık yardımından yararlandırılan hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin faturaları, hem kendi sistemleri üzerinden basılı olarak (mevcut uygulamada olduğu gibi) hem de MEDULA sistemi üzerinden elektronik olarak Kuruma ileteceklerdir. Kurumca ilan edilecek tarihten itibaren sadece MEDULA sistemi üzerinden elektronik fatura kabul edilecek ve MEDULA sistemi üzerinden oluşturulmayan elektronik faturaların bedelleri ödenmeyecektir.

25.2. Fatura Düzenlenmesi

Sağlık kurum ve kuruluşları, Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere “her ayın başı ile sonu arasında tahakkuk eden fatura karşılığı” olarak;

a) Kuruma devredilen Bağ-Kur kapsamındaki kişiler için ayaktan ve yatarak olmak üzere iki adet,

b) Kuruma devredilen SSK kapsamındaki kişiler için ayaktan ve yatarak olmak üzere iki adet,

c) Kuruma devredilen Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler için ayaktan ve yatarak olmak üzere iki adet,

olmak üzere altı adet fatura ve her fatura için üst yazı düzenleyeceklerdir. Bu faturalar ve üst yazıları üçer nüsha olacaktır.

Ancak;

· Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında her hasta için ayrı ayrı,

· Kemik iliği, kök hücre nakilleri, ekstrakorporeal fotoferez tedavisi, hiperbarik oksijen tedavileri için ayrı ayrı,

· Yurtdışı sigortalılara verilen hizmetlere ait faturaların her hasta için ayrı ayrı,

· Kurum bilgi işlem sisteminden kaynaklanan ve Kurumca kabul edilen nedenlerle müstahaklık sorgulaması yapılmadan işlemleri yürütülen ve daha sonrasında sağlık kurumunca yapılan sorgulama sonucu müstahak olmadığı tespit edilen kapsamda yer alan kişilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin faturaların ayrı ayrı,

düzenlenmesi gerekmektedir.

25.3. Sağlık kuruluşları için fatura eki belgeler

1- Sağlık kuruluşunun adı, kodu, adresi, hasta sayısı, teslim edilecek klasör sayısı, fatura dönemi, fatura tutarı, sağlık kuruluşunun banka şube ve hesap numarasını ihtiva eden ve ilgili sağlık kuruluşu/döner sermaye saymanlığı tarafından onaylanmış fatura üst yazısı.

2- Aşağıda belirtilen bilgilerin yer aldığı, icmal listesi;

· Sıra no (birden fazla klasör düzenlenmesi halinde klasörlere ait icmal listelerindeki sıra no’lar bir öncekini takip edecektir),
· Hasta adı soyadı,
· Hasta bazında hizmet tutarı,
· Listedeki tüm hastalara verilen hizmet tutar toplamı.
3- Aşağıdaki bilgilerin yer aldığı, hastalara ait protokol numarası sırasına göre hazırlanmış hizmet detay belgesi;

· Hastanın adı soyadı,
· T.C. Kimlik Numarası,
· Sigorta/Bağ-Kur/Emekli Sandığı sicil numarası veya tahsis numarası ve sağlık karnesi numarası, protokol no,
· Muayene tarihi,
· Ön tanı veya tanı (kısaltma yapılmayacak),
· İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, vb.) Tebliğ kodu, tarihi, adı, adedi, tutarı,
· Başvuru başına ödeme uygulamasına dahil olmayan ve Tebliğde belirtilen işlemlere ait birim fiyatlar ve tutar,

belirtilecektir.

4- Diş hastalarına yapılan işlemleri gösteren diş şeması.

5- Geçirdikleri iş kazası nedeniyle 90 gün prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılara verilen sağlık hizmetlerine yönelik düzenlenecek fatura ekinde, iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı ile iş kazası tespit tutanağı,

6- Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi,

7- Tebliğ ve eki listelerde, ayrıca ekleneceği belirtilen belgeler.

25.4. Sağlık kurumları için fatura eki belgeler:

1- Fatura üst yazısı;

Sağlık kurumu başhekimliği tarafından onaylanmış fatura üst yazısında;

· Sağlık kurumunun adı,
· Sağlık kurumu kodu,
· Sağlık kurumu adresi,
· Fatura dönemi,
· Hasta sayısı (branş bazında ve toplam),
· Teslim edilecek klasör sayısı,
· Fatura tutarı (branş bazında ve toplam),
· Sağlık kurumunun banka şube ve hesap numarası,

bilgileri yer alacaktır.

2- Aşağıda belirtilen bilgilerin yer aldığı, her branş için ayrı ayrı düzenlenmiş icmal listesi;

· Sıra no (bir branş için birden fazla klasör düzenlenmesi halinde klasörlere ait icmal listelerindeki sıra no’lar bir öncekini takip edecektir.
· Hasta adı soyadı
· Hasta bazında hizmet tutarı
· Listedeki tüm hastalara verilen hizmet tutar toplamı.
3- Yatan hastalar için epikriz,

Epikrizlerde dikkat edilmesi gereken hususlar;

· Epikriz notu, bilgisayar çıktısı olarak veya daktilo ile yazılmış olmalıdır.
· Hasta tarafından beyan edilen adres ve telefon numarası yer almalıdır.
· Hasta yatış ve çıkış günlerinin tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
· İlgili hekimin bilgileri ve imzası bulunmalıdır.
· Hastaya konulan tanı, ICD-10 kodu ve uygulanan tedavi belirtilmelidir.
· Epikrizlerdeki ameliyat isimleri Tebliğdeki terminolojiye uygun olarak yer almalı ve ilgili kod numarası yazılmış olmalıdır.
· Anestezi tipinin belirtilmesi gerekir.
· Kullanılan kan ve kan bileşenleri ve miktarları belirtilmiş olmalıdır.
· Hastaya kullanılan iyileştirici nitelikteki (endoprotez vb.) tıbbi malzemeler
· Tebliğin 12.7 nci maddesinde yer alan ilaçlar için ilaç ödeme kriterlerine uygunluğu,

belirtilmelidir.

4- Aşağıdaki bilgilerin yer aldığı her hasta için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay belgesi;

· Hastanın adı soyadı,
· T.C Kimlik Numarası,
· Sigorta/Bağ-Kur/Emekli Sandığı sicil numarası veya tahsis numarası ve sağlık karnesi numarası,
· Protokol no/dosya no, (MEDULA sistemine geçilinceye kadar)
· Provizyon no/MEDULA takip no,
· Muayene tarihi,
· Ön tanı veya tanı (kısaltma yapılmayacak),
· İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi vb.) Tebliğ kodu, tarihi, adı, adedi, tutarı,
· Tıbbi malzemelerin adı, adetleri, birim fiyatları, Tebliğde yer alanların Tebliğ kodları, onaylanmış ürün numarası (barkod),
· Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçların, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları ve tutarı.

5- Kurum bilgi işlem sisteminden kaynaklanan ve Kurumca kabul edilen nedenlerle müstahaklık sorgulaması yapılmadan işlemleri yürütülen ve daha sonrasında sağlık kurumunca yapılan sorgulama sonucu müstahak olmadığı tespit edilen kişiler için işlemleri yürütmeye esas belge,

6- Sevkle başvuran hastalar için tetkik ve/veya tedavi sevk formu,

7- Özel sağlık kurumlarınca temin edilen tıbbi malzemeler için malzemeye ait alış faturasının bir örneği,

8- Geçirdikleri iş kazası nedeniyle 90 gün prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılara verilen sağlık hizmetlerine yönelik düzenlenecek fatura ekinde, iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı ile iş kazası tespit tutanağı,

9- Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi,

10- Mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünleri kupürleri.

11- Diş hastalarına yapılan işlemleri gösteren diş şeması.

12- Yatan hastalar için kullanılan ve Kuruma faturalandırılabilir toplam ilaç ve tıbbi malzeme tutarının belirtildiği, hastane yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşesi basılmış talep yazısı,

13- Tebliğ eki EK-8 Listesinde, ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu gerektiği belirtilen nükleer tıp tetkik ve tedavilerinde kullanılan radyofarmasötik ajanlar için sağlık kurumunun alış faturasının fotokopisi,

14- Tebliğ ve eki listelerde, ayrıca ekleneceği belirtilen belgeler.

25.5. Faturaların ve eklerinin teslimi

Sağlık kurum veya kuruluşları, Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere, “her ayın başı ile sonu arasında tahakkuk eden fatura karşılığı olarak” klasörler halinde düzenledikleri fatura, fatura üst yazısı ve fatura eklerini, takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde Kurumun www.sgk.gov.tr adresinde duyurulacak ilgili birimine teslim edeceklerdir.

Fatura klasörleri;

· Ayaktan branş bazında ayrılmış olarak,
· Yatarak branş bazında ayrılmış olarak,
· Tebliğde ayrı fatura edileceği belirtilen işlemler (trafik kazası, iş kazası ve adli vaka faturaları, yurtdışı sigortalılarına ait hizmetler, hiperbarik oksijen tedavisi vb.)
şeklinde ayrı klasörlerde düzenlenmiş olmalıdır.

Kurumun ilgili birimindeki “evrak kayıt” servisinde, sağlık kurum veya kuruluşu tarafından teslim edilmek üzere getirilen klasör veya klasörlerdeki fatura üst yazısında yer alan bilgilerin uygun olup olmadığı kontrol edilir, uygunsa “evrak kayıt numarası” verilerek teslim alınır. Her ayın ilk 15 günü içerisinde teslim edilen “faturaların teslim tarihi” o ayın 15. günü olarak kabul edilir. Zamanında teslim edilemeyen faturaların inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Örnek; Sağlık tesisi Mart ayının 15’ine kadar teslim etmesi gereken Şubat ayına ait fatura ve eklerini 18 Mart günü teslim ederse, bu fatura ve ekleri için inceleme ve ödeme süreci 15 Nisan günü başlar. 15 inci günün resmi tatil olması halinde, ilk iş gününde fatura teslimi yapılabilir ve inceleme ve ödeme süreci bu tarihten itibaren başlar.

Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, faturanın teslim edildiği ay içerisinde verilen hizmetlerin faturaya dahil edilmesi halinde ödeme süreci, faturanın teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci günü olarak kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar.

25.6. Fatura inceleme ve ödeme işlemleri

Kuruma teslim edilen faturalar teslim edildiği ayın 15 inci gününden itibaren 45 gün içinde Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre incelenerek ödemeye hazır hale getirilir. Kurumun “muhasebe birimince” fatura ekinde teslim alınan talep yazısında belirtilen yatan hastalara kullanılmış toplam ilaç ve malzeme tutarı, fatura teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sağlık kurumunun fatura üst yazısında belirtilen banka hesap numarasına ödenir. 45 gün içerisinde incelenerek mutabakata varılmış olan faturalar için, ödenmesi gereken tutardan, daha önce ödenmiş olan ilaç ve malzeme bedelleri düşülerek geri kalan tutar sağlık kurum ve kuruluşlarının fatura üst yazısında belirtilen banka hesap numarasına ödenir. Mutabakata varılamaması durumunda Kurumla sağlık kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve sözleşmelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Fatura incelemesinin 45 gün içerisinde tamamlanamaması durumunda ise Kurumca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarına fatura bedelinin ilaç ve tıbbi malzeme bölümü dışında kalan kısmı için avans veya kredi ödemesi yapılır.

26. Tedavi giderlerine ait katma değer vergisi

Bu Tebliğ ve eki listelerde yer alan birim fiyatlar katma değer vergisi hariç olarak tespit edilmiştir. Katma değer vergisi, ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrıca ödenecektir.

27. Duyurular

Kurumun her türlü duyuruları www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

28. Yürürlük

Bu Tebliğ 15/06/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

29. Yürütme

Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ olunur

Konular