Vazife Malullüğüne Bağlı Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanun’un 47’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre vazife malullüğüne sebep olan olayın yetkililerce 15 gün içerisinde kuruma bildirilmesi zorunludur
Buna göre aynı sayılı kanunun 102. maddesinin g bendine göre bildirim yapmayanlara asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortasız İşçi Çalıştıranlar İŞverenler Verilen İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin yedinci fıkrası, “Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” Bu düzenleme ile kayıt dışı istihdamın önüne geçilmiştir.

Buna istinaden 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin (g) bendinde;

" 8. maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır."

Eksik İşçilikten Kaynaklı İdari Para Cezası

5510 sayılı kanunun 102. maddesinin(d) bendine göre; Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Asıl veya Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden Kaynaklanan İdari Para Cezaları

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için öngörülen miktarda idari para cezası uygulanır.

-Belgenin asıl olması halinde belgede belirtilen her bir sigortalı için asgari ücretin iki katını geçmemek üzere asgari ücretin beşte biri oranında idari para cezası uygulanır.

-Belgenin ek olması halinde,ek belgede kayıtlı her bir sigortalı için asgari ücretin iki katını geçmemek üzere asgari ücretin sekizde bir oranında idari para cezası uygulanır.

-Ek belgenin aylık 30 günden az bildirimi nedeniyle Kurumca re'sen düzenlenmesi halinde, ek belgede kayıtlı her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Bağ-Kur Bildirimlerinden Kaynaklı SGK nın Uyguladığı İdari Para Cezaları

4-b kapsamında çalışanlarla ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasınca sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
-Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar; gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi
komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten , sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil
memurluklarınca tescil edildikleri tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren
- Gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve

İşyeri Bildirgesinden Kaynaklı SGK İdari Para Cezaları

İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

SGK nın uyguladığı işyeri bildirgesi yapılmamasından kaynaklı idari para cezaları işyerinin ve tutulacak defterlerin türüne göre değişiklik gösterir.

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara asgari ücretin üç katı kadarı idari para cezası uygulanır.

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara asgari ücretin iki katı kadarı idari para cezası uygulanır.

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Belediyelerin Verdiği Yeni Ruhsatların SGK ya Bildirilmemesinde Uygulanan İdari Para Cezaları

Belediyeler, valilikler,ruhsat vermeye yetkili diğerkamu ve özel hukuk tüzel kişileri,yapı ruhsatı,diğer tüm ruhsatlar yada ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belge verilmesi icap eden durumlarda kişilere bilgi ve belgelerin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 5510 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin altıncı fıkrasına SGK ya bildirimde bulunmaları zorunludur.Bir ay içinde bildirim yapılmadığı tespit edildiği zaman SGK tarafından bildirimde bulunması gereken her belge yada bilgi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

SGK Asgari İşçilik Uygulaması İdari Para Cezası

Bir işin yürütülmesi için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresini belirtir en az yapılması gereken çalışma asgari işçilik olarak adlandırılır.

Asgari işçilik uygulumasında eksiklik olan dosyalar müfettişlerin incelemesi kapsamına girmiş ve müfettişin raporuna göre eksik işçilik olduğuna karar verilirse SGK tarafından işverene idari para cezası uygulanır.

Kurumun istediği belgeler en geç bir ay içerisinde teslim edilmek zorundadır.

Eğer müfettiş incelemesi sonuçlanmadan işveren dosyalara ait borcunu müdürlüklere öderse ceza indiriminden faydalanır.idari para cezası uygulanmaz gecikme zammı ile beraber borçlar ödenir.
Müfettişlerin raporunun sonuçlanmasının ardından SGK işverene aylık asgari ücretin iki katı miktarınca idari para cezası uygulanır.

Spor İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Her spor için sağlık raporuna ihtiyaç yoktur.Sadece lisans için spor sağlık raporu istenmektedir.

Spor için sağlık raporu almaya giderken 'Durum Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu' nu doldurulması gerekir.Eğer 18 yaşından büyük iseniz kendiniz 18 yaştan küçük iseniz veliniz tarafından doldurulması gerekmektedir.

Form doldurulduktan sonra aile hekimine başvuru yapılır.Aile hekimi gerekli muayeneyi yapar.uygun görürse rapor verme yetkisi vardır. Fakat çoğu zaman (kardiyoloji gibi ) branş uzmanı bir hekime muayene isteyebilir.BU durumda sevk edilen hastalerden uygunluk raporu alınması sonucu spor için sağlık raporu alınmış olur.

Rapor Alan İşçinin Maaşı Artık Kesilmeyecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılan düzenlemelerle kamu ve toplu iş sözleşmesine bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin istirahat raporu aldıkları zaman maaşlarında kesinti yapılmamasına olanak sağlamıştır.
e-ödenek sistemine Mahsuplaşma Projesinin eklenmesiyle hem çalışan kesinti olmaksızın maaşını tam alabilecek , hemde işverene maaşta kesinti yapılmadığı için işverenlerin prim borçlarından mahsup edilecek.Bu sayede işveren kurum gelirlerinin tahsilinde daha hızlı ve avantajlı olacak.

Burada akla takılan başka bir konuya da açıklık getirecak olursak SSK kapsamında çalışan işçi iki gün yada daha az istirahat raporu alırsa parasını kim ödeyecek?
SSK lı çalışanın geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanır.Ayaktan tedavilerde maaşının günlük tutarının 2/3 ü nü yatarak tedavide yarısını öder.
Fakat SGK istirahat rapor parası öderken ilk iki günü ödemez.Mesela 100 gün rapor alsa 98 gün lük geçici işgöremezlik parası öder.

Doğum Raporu Parası Sorgulama

Doğum yapan çalışan doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta)
doğumdan sonra 8 hafta toplamında 16 hafta doğum rapor parası alma hakkı bulunmaktadır.Doğumdan kaynaklı geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için doğumdan önce çalışır olması ve son bir yılda 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

Doğum rapor parası ayaktan tedavilerde günlük brüt ücretin 2/3 ü yatarak tedavilerde 1/2 si olarak SGK tarafından çalışana ödenir.

Doğum rapor parası sorgulama işlemi için sgk.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenilebilir.

SGK nın ana sayfasına gitmek için tıklayınız

doğum raporu parası sorgulamak için tıklayınız


4/B Bağ-Kur Rapor Parası Sorgulama

Bağ-Kur sigorta kapsamında çalışan kişi geçici iş göremezlik ödeneği almak için gerekli şartları bulunduruyor ise www.türkiye.gov.tr adresinden T.C Kimlik Numarası ve e-devlet şifresini ilgili alanlara yazarak rapor parası sorgulayabilir.
Eğer e-devlet şifresi yoksa en yakın ptt şubelerinden kimlik bilgileri dahilinde 2 tl hizmet bedeli karşılığında şifre alınabilir.

4/B (Bağ-Kur) Kapsamındaki Çalışanlar Rapor Parası Alabilir mi?

5510 sayılı kanunla beraber getirilen yenilikler ile Bağ-Kur luların elde ettiği avantajlardan biride rapor parası alma hakkıdır.Fakat Bağ-Kur luların rapor parası alma şartı 4/a kapsamında çalışanlarla farklılık göstermektedir.
Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı kanunda "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara (Bağ-Kur'lular) iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir." ibaresi yer almaktadır.
Yani
-Rapor almazdan evvel 90 gün prim gün sayısı bulunması
-Hertürlü prim borcu bulunmaması
-İş kazası sonucunda yada meslek hastalığı sonucu yatarak tedavi olanlar(lüzumlu görüldüğü zaman istirahati devam edenler)

''Manuel Çalışmadığına Dair Bildirim İşlemleri'' Nasıl Yapılır?

İstirahat raporu alan kişilerin rapor bilgilerinin elektronik posta ile işverene iletildiğini biliyoruz.Fakat bazı teknik sebepler yada ihmaller sonucu posta işverene ulaşmayabilir.Bu durumda işveren manuel
çalışmadığına dair bildirim işlemi yapmalıdır.
Nasıl Yapılır?
öncelikle sgk.gov.tr adresinden giriş yapılır.Kullanıcı adı ve işyeri şifresi ile sistem açılır.
SGK Sağlık Ödemeleri Sistemi -Geçici İşgöremezlik İşveren İşlemleri Manuel Çalışmadığına dair bildirim işlemleri kısmından gerekli işlemler yapılabilmektedir.

Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri
• Giriş
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/gooLoginCalisamama.do
• Görüntüleme
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/gooBilgiSilme.do
• Güncelleme
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/gooBilgiGorme.do

İşe Giriş Sağlık Raporu İle İlgili Duyuru!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda işe giriş sağlık raporu nerden alınır ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.Yazılı açıklama metni aşağıda verilmiştir.
İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ DUYURU
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.
Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı maddenin yürürlük tarihi “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.

Son yorumlar

İçeriği paylaş