İşsizlik Parası Alırken İşe Başlanırsa İşsizlik Parası Kesilir mi?

Son üç yılda 600 gün prim gün sayısı bulunan ve son dört ayda kesintisiz 120 gün çalışmak kaydıyla işten ayrılmış olan kişi; 600 gün prim ödemiş ise 180 gün, 900 gün prim ödemiş ise 240 gün,1080 gün ve daha fazla prim ödemiş ise 300 gün işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir.

Peki işsizlik ödeneği alamaya başlayan kişi işe başlarsa işsizlik ödeneği ne olur?

Kişi işe başladığı zaman ,başladığı işten çok kısa sürede hatta bir gün içinde ayrılmış olsa bile işsizlik ödeneğinin kesilmesi için 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu na başvuruda bulunmuş olması gerekir.

Türkiye İş Kurumu na durum bildirilmese bile SGK sigorta başlangıcından bunu tespit eder ve derhal işsizlik ödeneğini keser.işe başladığı halde ödenek aldığı günler var ise faiziyle beraber geri alır.Bununla beraber tekrar işsizlik ödeneği alma hakkını kaybeder.

Girdiği işten çıkarsa tekrar işsizlik ödeneği almaya hakkı var mıdır?

Çırak ve Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alabilir Mi?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddenin 4. fıkrası gereğince aday çırak,çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri yaşlarına uygun olarak 4857 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca asgari ücretin yüzde 50 si üzerinden alınmaktadır.

Aday çırak , çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler mesleki hastalık yada iş kazasında 5510 sayılı kanuna göre hastalık hükümleri uygulanır.Hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılır.

4/a kasamında sigortalı sayılan mesleki eğitim gören öğrenciler ve çıraklar geçici işgöremezlik halinde şartlar mevcut olunca işgöremezlik ödeneği alabilirler.

iş kazası sonucu yüzde on üzerinde maluliyet söz konusu olduğunda sürekli işgöremezlik aylığı verilir.

İşgöremezlik Raporu Müddetince Çalışmadığına Dair Bildirim Nasıl Yapılır?

Geçici işgöremezlik raporu ve ödeneği almış kişinin istirahat süresince çalışması kanunen yasaktır.Çalıştığı tespit edilen kişiden SGK ödenekleri faiziyle geri alır.

Bu durumda İşverenler hakkındada ceza hükümleri uygulanır.

İstirahat raporlarında çalışılmadığına dair bildirim girişi için

tıklayınız

DUYURU
İstirahatli olan sigortalıların istirahatli oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma bildirilmesi yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır.

Geçici İş Göremezlik Halinde Haklar Nelerdir?

– Geçici iş göremezlik
MADDE 48

İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.

Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.

Kanun gereğince şartları mevcut olan 4/a ve 4/b li çalışanlar iş kazası meslek kazası,analık hali, istirahat sürelerinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilirler.Buda onları ekonomik anlamda çalışmadıkları dönemde rahatlatır.

Bununla beraber raporlu olan kişi sağlık hizmetlerinden faydlalandığı gibi 4/a kapsamında çalışanların primleri ödenmeye devam eder.

Trafik Kazalarında İşgöremezlik Raporu

Gerek iş kazası kapsamında olsun gerekse şahsi yapılan bir kaza olsun geçici iş göremezlik raporu olan 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olan kişilere SGK ödenek verir.

Konuyla ilgili hükme göre;

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 25029274 - 1093-11/26
Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri
G E N E L G E
2014/20

İş Göremezlik Belgesi Örneği

İşgöremezlik Belgesi Örneği İçin;

tıklayınız

AÇIKLAMA
Bu form üç bölümden oluşmakta olup, I. bölümde sigortalı bilgileri, II. bölümde 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler, III. bölümde kontrol kararı verildiği takdirde ikinci 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler yer almaktadır.
A- 1,2) İstirahatın verildiği sağlık tesisi ile polikliniğe ait bilgiler yazılacaktır.
3,4,5,6) Sigortalıya ait bilgiler yazılacaktır.
7,8,9,10) Hangi sigorta kolundan istirahat verilmiş ise o kutuya (x) işaret konulacaktır.
11,12,13,18,19,20) İstirahat verilmesi gereken teşhis okunaklı ve açık şekilde, poliklinik tarihi ile poliklinik defter sıra numarası yazılacaktır.

Rapor Parası Kontrol İçin Tıklayınız!

Rapor parası yattı mı?

SGK rapor parasını Ziraat Bankasına gönderdi mi?

Rapor parası onaylandı mı?

Rapor parasını kontrol etmek için;

tıklayınız

Rapor Parası Yattı mı?

İşkazası,meslek hastalığı,doğum ,geçici iş göremezlik neticesinde şartlar mevcut olduğunda SGK tarafından kişiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Rapor parası alacak olan kişi rapor parası ne kadar?
rapor parası yattı mı?
işveren rapor parasını onayladı mı

Bu ve bunun gibi akla gelen onlarca sorunun cevabına internetten kolay ve hızlı şekilde ulaşılması mümkündür.

Rapor parası sorgulamak için öncelikle e-devlet şifresi edinmek gerekir.Eğer e-devlet şifresi yoksa ptt şubesinden 2 tl hizmet bedeli karşılığında şifre alınabilir.

rapor parası çıktı mı?rapor parası sorgulama işlemleri için;

tıklayınız

İş Kazasında Çalışanın Kusurlu Olması Halinde SGK nın Tutumu Nedir?

İş Kazasında çalışanın kusurlu olması halinde kusurun sebep ve derecesine göre işgöremezlikn ödeneği verilmeyebilir,verildiyse iadesi istenebilir yada kesinti yapılabilir.

Hükümlere göre usul şöyledir;

İş kazasının sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelmesi durumunda uygulama şekli nedir?

Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması,
hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik
ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;
a) Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve
tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl
kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak
dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

İş Kazası Geçiren İşçi İşverene Tazminat Davası Açabilir Mi?

İş kazası geçiren çalışan 'işçiyi gözetme borcu' kapsamında işverenine dava açma hakkına sahiptir.Maddi tazminatın yanında manevi tazminat hakkı da vardır.

Maddi tazminat; 'işgöremezlik tazminatı' yada 'yoksunluk tazminatı' adı altında geçici yada sürekli işgöremzlik haline istinaden yada kazanın ölümle sonuçlanması halinde ailesinin maddi anlamda gücünü kaybetmiş olmalarından kaynaklı tazminat davası açılabilir.

Bununla beraber iş kazası geçiren çalışan kaza sonucu manevi zararının karşılanması için manevi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat davası çalışan tarafından açılabilir.Kaza sonucu işçi ölmüşse yakınları sadece maddi tazminat davası açabilirler.Eğer iş kazası geçiren çalışan vefat etmeden önce manevi tazminat davası açmışsa davayı yürütme hakkına sahiptirler.

Kazazedenin yüzde on üstü maluliyeti bulunuyorsa sürekli işgöremezlik ödeneği yada geçici işgöremezlik ödeneğini dava açmasa da SGK dan gerekli şartlar mevcutsa alabilir.

Yurtdışında Doğum Yapan Anne Doğum Raporu Parası Alabilir Mi?

Çalışan anne adayının doğum yapacağı zaman nerede doğum yaptığına bakılmaksızın doğum raporu parası alabilme şartlarına uygunsa rapor parası alabilir.

Burada dikkat edilecek husus rapor başlangıcının Türkiye'de olması şarttır.

Türkiye'de herhangi bir hastanede yapılan doğumda hangi haklar mevcutsa yurtdışında yapılan doğumda da aynı haklar geçerlidir.

32.haftada 'gebelik doğum iznine çıkabilir'raporu ile beraber seyahatine bir engel kalmaz.Ancak doktor onay verse bile 35. haftadan sonra yasal olarak hamile uçuş yapamaz.

Doğum raporu parası alabilmek için eğer ülkenin Türkiye ile sözleşmesi varsa doğum yapılan hastaneden alınan raporu Sgm ye iletmek gerekir.
Eğer doğum yapılan ülkenin Türkiye ile anlaşması yoksa raporu önce doğum yaptığı ülkede bulunan Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekir.Akabinden onaylatılan raporu Sgm ye göndermek gerekir.

Emekliye Zam 2016

Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon oranlarına göre, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yada 2016 temmuz sonrası yeni emekli olanlar için maaşlarında zam yapıldı.Bunun yanı sıra seyyanen eklenen 100 liralık zamda emeklinin maaşına katkı sağladı.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda Temmuz ayı zammı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranları verileri göz önünde bulundurularak temmuz ayında emekliye 3,63 oranında zam yapıldı.Buda emekli maaşının taban ve tavan ücreti bazında 35 ila 152 arasında zam yapıldığı anlamına geliyor.

2016 Temmuz ayından sonra yeni emekli olanlar üç zamdan birden yararlanabilecekler.

Memur emeklilerine ise Temmuz ayı yapılan zam oranı yüzde 5.

Toplu sözleşmede eşit zam talebi değerlendirme kapsamında.eğer tasarı yasalaşır ise SSK-Bağ-Kur ve Memur Emeklisi aynı oranda zam alabilecek.

Amelebirliği Geçici İş Göremezlik Yardımında Usul ve Esaslar

Yardımlar, Yardımların Yapılmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar:

Geçici iş göremezlik yardımı

Madde 39 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)
Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı
geçemez.
b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısı ve yardım göstergesiyle çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

Rapor Parası Kime , Kaç Gün Ödenir?

Resmi Gazetede yayımlanan hükümlere göre;
Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

MADDE 38 – (1) Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

(2) Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

Son yorumlar

İçeriği paylaş