Tüp Bebek Tedavisini SGK Karşılıyor Mu?

Evli olup istedikleri halde çocuk sahibi olamayan eşler tüp bebek tedavisi yoluna başvuruyor.Peki bu tedavi süresince devlet destek veriyor mu?Şartları sağlayan anne-baba adaylarına Sgk yaklaşık olarak yüzde 70 ila 75 oranında katkı sağlıyor.(İki denemeyle sınırlıdır)Bu oranın kaç liraya tekabül ettiğine geçmeden önce aranan şartları sıralayalım:
1-ailenin en az üç yıllık evli olmaları lazım
2-kadının 23 yaşından büyük 40 yaşına ulaşmamış olması lazım
3- 5 yıl içine en az 900 günlük primi olması lazım
4-son 90 gün aktif çalışıyor olması lazım(3 ve 4. maddeler kadın da mevcut değil ve çalışıyorsa işten ayrılıp eşinin üstünden Gss sağlaması gerekir)
5-eğer eşlerin ikinci evliliği ise birinci evliliklerinden kendileri üzere kayıtlı çocuk olmaması gerekmektedir.

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin E-Sigorta Kanalıyla Yollanması Gerektiğine Dair Duyuru

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA
GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim
ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden yersiz
yararlanılan kanun numarası ile aynı kanun numarası seçerek aylık prim ve hizmet belgesi
göndermeleri engellenmiştir.
Buna göre, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için cari dönemde aynı kanun
numarası ile aylık prim ve hizmet belgesini gönderilmek istenildiğinde;
“…. sayılı kanun no'lu prim teşvikinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belgenin ….
sayılı kanun numarası seçilmeden düzenlenmesi gerekir. ….. sayılı kanun numarası ile belge
seçilebilmesi için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”
şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşıldığı durumlarda, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal

Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Görevi Nedir?

Kısa vadeli sigorta kolları demek çalışmaya başladığı zaman ilk gün bile olsa iş kazası, meslek hastalığı,doğal yaşamın getirdiği analık hali yada hastalık halinde 5510 sayılı kanunun öngördüğü sosyal hizmet ve yardımlardır.

Hizmet ve yardımları şöyle sıralayabiliriz.Tedavi süresince SGK nın desteği,istirahat ve iş görememezlik ödeneği ile hastaların mağduriyetini ortadan kaldırmıştı.

Kendi hesabına çalışan 4/b kapsamındakiler de ilk defa 5510 sayılı kanunla kısa vadeli sigorta kollarından faydalanma hakkına sahip olmuşlardır.

-4/a ve 4/b kapsamında olanlar
-ticari veya serbest çalışıp gelir vergisiyle mükellef olanlar
-gelir vergisinden muaf olan sanatkar ve esnaf olanlar
-harp ve vazife malulü olanlar
-Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar.
-tarımsal ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar
-aday,çırak,stajyer ve Türk iş Kurumu kursiyerleri,intörn öğrenciler
- sigortalı çalışan hükümlü ve tutuklular

Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Edilmesi Durumunda Emeklilik Yada Yaşlılık Maaşı Kesintiye Uğrar Mı?

Yaş, yıl ve prim gün sayısını doldurmuş olanların hizmet akdiyle çalışmaya başlamaları halinde işveren bünyesinde çalışıyor ise kazancının 0/0 32 Oranında işverenince , kendi hesabına çalışıyorsa aldığı maaşın 0/0 15 oranında kesilen ücret SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) olarak adlandırılır.
Yaşlılık aylığı olanlar 4/a kapsamında hizmet akdiyle çalışmaya başlamışlarsa işverenler tarafından kazancının 0/0 32 lik kısmını SGK ya yatırmalıdır.bu işverenin yükümlülüğü altındadır.Yaşlılık aylığından SGDP kesilmesi mümkün değildir.
Kendi adına ve hesabına taeımsal faaliyette bulunup şartlarını tamamlayıp emekli olanlar yine kendi hesabına çalışmaya devam ederlerse aylıklarının 0/0 15 lik kısmı SGDP olarak kesilir.
Yaşlılık yada malullük aylığı alan yada devlet memurluğundan emekli olanlar kendi hesaplarına çalışmaya başlarlarsa SGDP hükümleri uygulanmaz.
SGDP ödeyenler bunu toptan ödeme olarak geri verilmez.Sigortalılık süresi olarak sayılmaz.

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK

SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu İçin Ücret Alınır Mı?

Özürlülerin sürekli işgöremezlik geliri alabilmeleri için sağlık kurulu onaylı rapor almaları gerekir.

Sağlık kurulu raporu alırken yapılan muayene,tetkik,tahlil v.b durumlarda rapor ücreti alınmayacağı hükümlerde açıkça beyan edilmiştir.

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge ye göre;

Özürlülerin, özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla
almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik ve rapor ücreti alınıp
alınmayacağı konusunda uygulamada doğan tereddütlerin giderilebilmesi için ilgili mevzuat
çerçevesinde konunun açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere, 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında özetle;
genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği

Gelir Testi Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK' nın Verdiği Cevaplar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YÖNÜNDEN 6552 SAYILI KANUNLA(GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE GSS PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRMA) İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
GSS prim borçlarımı yapılandırmak için hangi tarihe kadar başvuruda bulunmam gerekir ?
Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?

SGK Maluliyet Aylığına İlişkin Yürütülen Faaliyetler

Maluliyet Aylığı

Maluliyet Başvuru Koşulları :

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Nereye Başvuruda Bulunulur:

- Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat:

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :
- Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde,
- Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

E-SGK Portalı İçin Tıklayınız

SGK'nın elektronik ortamda vermiş olduğu tüm hizmetleri bir araya toplayan E -SGK portalı

SGK uygulama portalı için

E-SGK Portalına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayın

5502 SGK Bilgi Servisi Nedir?

İnteraktif mesaj uygulaması kapsamında vatandaşın istediği zaman 5502 ye yollamış oldukları mesajlar doğrultusunda SGK bilgilendirme kapsamında cevaplandırılacaklar.

5502 nolu bilgilendirme servisine kayıt için kısa mesajla T.C kimlik numarası yazılıp boşluk bırakılıp ABONE yazılması yeterlidir.

SGK nın veri tabanında kayıtlı olan GSM numaraları ile;
ŞAHIS ÖDEMELERİ
ÇÖLYAK ÖDEMELERİ,
4a SİGORTALI TESCİL,
4b SİGORTALI TESCİL,
4c SİGORTALI TESCİL,
4a SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,
4b SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,
4c SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,
4a TOPTAN ÖDEME,
4b TOPTAN ÖDEME,
4c İKRAMİYE ÖDEME,
4b AYLIK BAĞLAMA,
4c AYLIK BAĞLAMA
4a GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK,
4b GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK,
4a EMZİRME YARDIMI ÖDEMESİ,
4b EMZİRME YARDIMI ÖDEMESİ,
4a HİZMET BORÇLANMALARI,
4a EMEKLİ ÖDEMELERİ,
4a CENAZE ÖDEMELERİ, gibi pek çok alanda bilgi alabilir, işlemler gerçekleştirilebilir.

E-SGK/SMS Bilgilendirme

Genel Sağlık Sigortası hizmet süresince gerektiği zaman SMS göndererek sigortalıları bigilendirmektedir.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescili açılan genel sağlık sigortalılarına tescillerinin açıldığına dair SMS gönderilmektedir.

SGK dan genel sağlık sigortası kapsamında SMS bilgisi alabilmek için GSM numarasını SGK nın resmi sayfasından “E-SGK/SMS Bilgilendirme > SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve Güncelleme” kısmından girmek gerekiyor.

SMS Bilgilendirme işlemleri için;

tıklayınız

İş Kazaları ve Bildirim Süreleri Hakkında Mevzuat

Kanunlara göre iş kazası bildirim süreleri ;

İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi

MADDE 35 – (1) İş kazası,Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortalıların iş kazasıgeçirmeleri hâlinde ise eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi hâlinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir?

İş Kazası yada meslek hastalığı neticesinde iş gücünün en az 0/0 10 unun kaybetmesi halinde sigortalıya sürekli işgöremezlik geliri bağlanabilir.

Eğer sigortalı iş kazası yada meslek hastalığı sonucu önce geçici işgöremezlik raporu almış ise geçici işgöremezlik raporunun bitiminden sonra sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
Eğer iş kazası yada meslek hastalığı sonucu direk 0/0 10 iş gücünde azalma varsa sağlık kurulu raporunun başlangıç tarihinden itibaren sürekli işgöremezlik geliri bağlanır.

Sürekli işgöremezlik raporu miktarı rapordan önceki bir yıl içerisindeki maaşı göz önünde bulundurularak 0/0 70 oranında eğer başkasının bakımına muhtaçlık söz konusu ise 0/0 100 oranında gelir bağlanır

Öğretmenlerin Hastalık Raporları ve Hastalık İzni

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin hekim yada heyet raporu düzenlemesi halinde izin ve raporları yapılan düzenlemeye göre;

MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

Grip Aşısı Ücretli Mi?

DUYURU
Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır.
65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve
bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi
gerekmemektedir.
Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi
kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar,
Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde
olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları , anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları,
organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu
amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18
yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının
bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz
edilmesi yeterlidir.

Son yorumlar

İçeriği paylaş