Maaşın Ne Kadarı Rapor Parası Olarak Ödenir?

Rapor parasının miktarını çalışanın maaşı belirler. Şöyleki çalışanın son üç ayda brüt maaşına bakılır.Maaşının günlük tutarı hesaplanır.Günlük tutarın üçte ikisi , ilk iki gün hariç raporlu geçen her gün için ödenir.(eğer hasta yatarak tedavi oluyorsa günlük maaşının yarısını günlük rapor parası olarak alır.)

Örneğin; brüt maaşının iki bin olduğu tespit edilen kişinin rapor parası ne kadar?
Maaşı iki bin olan kişinin günlük maaşı 66.6 liradır.üçte ikisini rapor parası olarak alabildiği için rapor aldığı gün için ödenecek tutar 44.4 liradır.Bu kişinin on gün rapor aldığı varsayılırsa;iki gün için ödeme yapılmaz, 8 gün rapor parası alacak o halde
8.44,4=355,2 lira rapor parası alacaktır.

Hasta yatarak tedavi oluyor ise; on gün rapor alınan sürede 66,6/2=33,3
33,3.8=266,4 lira rapor parası alacaktır

Taşeron İşçilerin Rapor Günlerinde ve Yıllık İzin Günlerinde Maaşları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçi diye tabir edilen çalışanların rapor ve yıllık izin sürelerinde maaşlarında ne gibi değişiklikler söz konusu inceleyelim

Bilindiği üzere 4/a ve 4/b kapsamında çalışan sigortalılar rapor aldıkları zaman SGK ilk iki gün için ödeme yapmaz.Yada alınan rapor iki gün yada iki günden eksik ise yine SGK tarafından ödeme yapılmaz şu durumda iki günlük raporun parasını işveren günlük ödeme yapıyorsa kesinti yapabilir, aylık ödeme yapıyorsa kesinti yapmadan tam verir.

Taşeron işçinin raporlu halde ücreti de aynı şekildedir.raporlu sürenin iki günü için ödeme yapılmaz.Yine iki gün yada daha az günler için ödeme yapılmaz.

Peki rapor günlerinde maaşla beraber yol ve yemek ücretleri de kesilir mi?

Doğum İzninde Çocuk Ölü Doğar Yada Doğumdan Sonra Ölürse Durum Nedir?

Kanunlarda yer alan hükümler gereğince;
"Analık halinde çalışma ve süt izni
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir."

Hükme göre; Çocuğu doğmadan önce ölmüş yada doğumdan sonra vefat etmiş annenin doğum izninin bitmesi gerektiğine ait bir hüküm bulunmadığından kadın doğum iznini tamamlama hakkına sahiptir.Kanun niteliğinde olmasada mevcut kanunlara aykırılık olmadığı için izin hakkının sabit olduğuna kanaat getirilmiştir.

Geçici İşgöremezlik Mevzuatı

İş Kazası yada Meslek Hastalığı Sebebiyle Geçici İşgöremezlik Hali Mevzuatta şöyle açıklanmıştır:

MADDE 11 - A) İşkazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça ârızaya uğratan olaydır:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu
olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık sakatlık veya ruhi ârıza halleridir.

2016 Yılında Kimler Ne Kadar Rapor Parası Alabilir?

Bilindiği üzere Geçici işGöremezlik raporu olan hak sahibi;

-işkazası yada meslek hastalığı geçirenler çalışamadığı günler için
-Analık halinde; doğum yapacak kadın için tekil gebeliklerde 8 hafta doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası olmak üzere 16 hafta(112 gün)çoğul gebeliklerde 10 hafta doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası olmak üzere 18 hafta(126 gün) için
-Herhangi bir hastalığın tedavisinde, geçici işgöremezlik raporu alınan süre için
rapor parası(geçici işgöremezlik ödeneği) ödenmektedir.

İşkazası ve meslek hastalıklarında raporlu geçen her gün için diğerlerinde ilk iki gün hariç diğer günler için ödeme yapılır.

Ödeme miktarını belirleyen unsurlar:
-Tedavinin yapılış şekli
-raporlu kişinin maaşı.

-Kişi, rapordan evvel günlük net maaşına göre rapor alır

-Eğer yatarak tedavi oluyor ise günlük maaşının yarısı kadarı,ayakta tedavi oluyor ise günlük maaşının üçte ikisi tutarınca hak sahibine ödenir.

Sgk dan Alınan Gelir,Aylık ve Ödenekler Haczedilebilir Mi?

5838 sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi gereğince

“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir”

Hal böyle olunca SGK dan alınan gelir , ödenek ve aylıklar sadece nafaka borcu yada SGK nın alacaklı olduğu durumlarda , hak sahibin muvafakatı olmadan haczedilebilir.
Bunun haricinde icraya verilme gerekçesi ne olursa olsun , haciz için hak sahibinin muvafakatı yani izin vermesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesine göre;

“İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.”

Buna göre işi olmayan kişinin gerekli şartları sağlaması halinde İşKur tarafından ödenen işsizlik maaşı, nafaka dışında haciz edilemez

Sürekli İş Göremezlik Aylığı

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, başlangıcı ve hesaplanması

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu)

MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli
iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Kimler İşgöremezlik Aylığı Alabilir?

4/a ve 4/b li sigortalıların çalışır vaziyette iken iş kazası, meslek hastalığından ötürü çalışma becerisinin yüzde 60 ını kaybetmiş ise malul sayılır. Malulün çalışma gücünün yitirmesi işverenin bünyesinde çalışırken

Kişinin malul sayılabilmesi için sigortanın sağlık kurulunca kontrol edilip rapor edilmesi gerekir

Malul olan kişinin maluliyet aylığı alabilmesi için normal emeklilik şartlarında olan yaş sınırı yoktur.Yıl ve prim sayısı da basitleştirilmiştir.

Şöyleki; 0/0 60 maluliyeti tespit edilmiş sigortalının en 10 yıl 1800 günlük uzun vadeli sigorta primi ödemiş olması
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyeti varsa sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.
maluliyeti 0/0 50 ile 60 arasında ise 16 yıl 4320 gün prim olması
maluliyeti 0/0 40 ile 50 arasında ise 18 yıl 4680 gün prim olması gerekir.

Rapor Parası Danışma Hattı Alo170

Geçici işgöremezlik Ödeneği almaya hak sahibi kişiler rapor paraları ile alakalı miktarı,ne zaman yatacağı,raporun hangi gün sonlanacağı,hangi bankadan parasını alacağını vb. aklına takılan tüm soruların cevabını Alo170 i arayarak öğrenebilir.

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik iletişim merkezidir.

Alo 170 Sosyal Güvenlik Kurumu , Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin tamamı hakkında bilgilendirme amaçlı kullanılan hattır.

Alo 170 i her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet,Başvuru yada taleplerinizi iletip çözüme kavuşturulabilir.
Alo 170 7/24 aranabilir.Kurum imkan nisbetinde yöneltilen soru yada sorunlara cevap vermektedir.Fakat çeşitli sebeplerle hemen açıklama yapamıyor ise 72 saat içinde geri dönecektir.

Alo 170 i yurtdışından aramak için

Rapor Parası Emanete Alındı Ne Demek?

Çeşitli nedenlerle Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler raporlarını SGK ya bildirirler.(gelişen teknoloji ile raporu veren hastane tarafından elektronik posta yoluyla rapor SGK ya ulaştırılır).BUnunla beraber Sağlık Hizmetleri Sunucusundan alınan raporun SGK tarafından işleme konulabilmesi için raporun işveren tarafından onaylanması gerekir. Sağlık Hizmeti Sunucusunun eraporu SGK ya gönderip SGK gerekli işlemleri yapmasına rağmen işverenin onay vermemesine bağlı ödenek çıktığı halde hak sahibinin hesabında görünmeyebilir. Bu durumda ödenek Kurum emanetindedir. İşveren gerekli işlemleri tamamladıktan sonra emanetteki ödenek hak sahibinin hesabına yatırılır.

Yine bununla beraber rapor parası almaya hak kazanan kişi parasını hesabından çekmez yada unutursa ödenek kurum tarafından emanete alınır.

SGK İdari Para Cezalarında Ne Zaman İndirim Uygulamasına Gidilir?

5510 Sayılı Kanunun 102. maddesinin 2. fırkası gereğince;

“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.” (3/4 ü silinir)

Yeni Kurulan Şirketlerin SGK'ya Bildirimde Bulunmamalarından Kaynaklı İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

“Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.”
Bu hükmü yerine getirmeyenler hakkında yapılması gereken her bildirim için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

İhaleyi Kazanan İşverenlerin SGK'ya Bildirim Yapmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine göre; “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini on beş gün içinde Kuruma
bildirmekle yükümlüdür.”

Buna Göre;

5510 sayılı kanunun 102. maddesinin (g) bendine göre

İşe Giriş ve GSS Giriş Bildirgesinden Kaynaklı İdari Para Cezaları

5510 sayılı kanunun 102. maddesinin a bendine göre;

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Son yorumlar

İçeriği paylaş