Yurtdışı Tedavi Raporlarını Teyide Yetkili Hastaneler Hakkında Duyuru

YURTDIŞI TEDAVİ RAPORLARINI TEYİDE YETKİLİ
HASTANELER HAKKINDA DUYURU
Yurt içinde tedavileri yapılamayan genel sağlık sigortalıları ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilgili hastanelerden almış oldukları “Yurtdışına
Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” (EK-2/E-1) formatına uygun
olarak düzenlenen raporlar, SUT’un 2.5.3.A-1 maddesi hükmü gereği sadece Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından teyit edilmesi zorunlu iken bu
hastaneye ilave olarak yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için Başkanlık
Makamının14/07/2014 tarihli ve 10.434.497 sayılı Olurları ile İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(eski ismi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) yurtdışı tedavi için düzenlenen
sağlık kurulu raporlarını teyide yetkili hastaneler olarak belirlenmiştir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Prim Ve İkramiyeler Rapor Parasında Dikkate Alınır Mı?

Prim;çalışanın işteki başarısına nispetle, zaruri olmamakla beraber sigortalının daha istekli çalışması ,motivasyonunun artması için maaşı dışında ödenen ücretlerdir.

İkramiye;çalışanın başarısına bakılmaksızın özel günlerde, örneğin;yılbaşı,şirketin kuruluş yıldönümü,çalışanın evlenmesi halinde,bayramlarda , çalışan ile işveren arasında manevi bağları kuvvetlendirmek, çalışanın işyerine dair aitlik duygusunun gelişmesi için verilen ücretlerdir.

Prim ve ikramiyeler SGK ya bildirildiği takdirde işgöremezlik raporu ödeneğinde dikkate alınır.

Şöyleki;

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle birlikte prim ve hizmet belgesinin “Sigorta Primine Esas Kazanç” bölümünden “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki ödemeler” diye iki ayrı başlık altında toplanmaktadır.Gerekli alanlara işçiye ödenen ücret belirtilmiş ise; ikramiye ve primler, raporda günlük kazancın 0/0 50 sini geçmemek kaydıyla dikkate alınır.

Yeni İşe Başlayan Sigortalının İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Geçirmesi Halinde Geçici İşgöremezlik Parası Nasıl Hesaplanır?

Bilindiği üzere meslek hastalı ve iş kazası yada herhangi bir rahatsızlıktan dolayı alınan olan işgöremezlik raporu ödeneği için son maaşı (yoksa son üç maaşı , yoksa sonbir yılda çalıştığı son maaşı) dikkate alınır.Günlük ücreti hesaplanarak rapor parası ödeneği hesaplanır.

Peki işe yeni girmiş,son bir yılda hiç çalışmamış ise ve henüz bir aylık maaşını almamışken iş kazası yada meslek hastalığı geçirmesi halinde rapor parası nasıl hesaplanacak?

Eğer ay içinde bir miktar çalışmış ise o süre zarfında hakettiği maaşın günlük tutarı çıkarılır.Örneğin;7 gün çalışmış ise yedi günde hakettiği maaşı yediye bölerek günlük ücretini öğrenmiş olur.Günlük tutar üzerinden ayakta tedavide hergün için 2/3 ü yatarak tedavide hergün için 1/2 oranında iş göremezlik ödeneği verilir.

Her Sigortalı Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alabilir Mi?

Sigortalı kişinin geçici iş görmezlik ödeneği alabilmesi için aranan en önemli faktör prim gün sayısıdır.

Herhangi bir rahatsızlığından dolayı işgöremezlik raporu alan kişi , ödenek alabilmesi için son bir yılda en az 90 günlük primi olması lazımdır.
Yine çalışan kadın analık halinde son bir yıl içinde 90 günlük primi olması lazım
Çalışmayan kadın çalışan eşi üzerinden süt parası alabilmesi için eşinin son bir içinde 120 günlük prim gün sayısı olması lazımdır.

Bunun yanı sıra rapor almazdan evvel çalışma hayatının aktif olması lazım yada henüz işten çıkışı on günü geçmemesi lazımdır.

İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların prim gün sayısına bakılmaksızın rapor aldıkları zaman ödenek bağlanabilir.

Bağ_Kur kapsamında sigortalı olanların işgöremezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için geçmişe dair prim borcu olmaması gerekmektedir.

BU şartlara uyum sağlayan her sigortalı geçici iş göremezlik ödeneği alabilir.

SGK İdari Para Cezalarında İndirim Şartları

Hükümlere göre idari para cezalarında indirim şartları;

İDARİ PARA CEZALARINDA YAPILACAK İNDİRİM
5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Kanun ile;
“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”
şeklinde değiştirilmiştir.

Ev Hizmetinde Çalışanlara Sigorta Zorunlu mudur?

Ev hizmetinde çalışmak; ev halkının yapabileceği çocuk bakımı,yaşlı bakımı, ev temizliği gibi işlerin başkası tarafından yapılması demektir.
Torba yasanın ardından ev hizmetinde çalışanlar ikiye ayrılmıştır.
10 günden fazla çalışan
Çalıştığı saatlerin toplamı 10 günden fazla ise çalıştıran kişi tarafından 4/A kapsamında sigortası ödenmek durumundadır.
4/A kapsamında hizmet akdiyle çalışanların haklarının tammaına sahip olacaklardır.İş kazası yada meslek hastalığından işvereni sorumlu tutulacaktır. İşverenin sigortasında ödeyeceği oran; 0/0 20 yaşlılık , malullük ve ölüm sigortası , 0/0 12.5 genel sağlık sigortası olmak üzere 0/0 32.5 tir.
10 günden az çalışan

Gelir Testi Nedir? , Genel Sağlık Sigortasından Faydalanmanın Şartlar Nelerdir?

01,01,2012 yılında yürürlüğe giren yasayla herkes genel sağlık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.
Kişinin genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetinden gelir düzeyine göre faydalanması için gelir testi yaptırması gerekir.Aksi halde kazancının üstünde SGK nın belirlediği düzeyde sağlık primi ödemek zorunda kalır.

Ailesinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olanlar teste başvuru yapmak zorunda değildirler.Bunlar; kişinin çalışmayan eşi , 18 yaşından küçük okumayan çocukları,öğrenim çağında lise dengi 20 , yükseköğrenim 25 yaşı doldurmamış çocukları, Bakmakla yükümlü olduğu malul çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu anne babası bu kişilerin sağlık hizmetleri yükümlü olan kişinin sigortası kapsamında karşılanır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Girişi

İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri
halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK)
müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin
götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından derhal, Kuruma
ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

c) 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi
tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş
günü içinde,

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Şart Olan 90 Gün Rapor Müddeti İçinde Dolsa Kalan Günler İçin Ödenek Alabilir Mi?

Geçici işgöremezlik ödeneği alabilmek için aranan iki şart vardır.
-En az 90 günlük primi olacak
-rapor almazdan evvel çalışması aktif olacak(işten ayrılmış ise 10 günü aşmadığı sürece yine ödenek verilir.On günü aşarsa rapor parasından faydalanamaz.)

Kişi 75 günlük prim günü varken hastalansa ve 45 günlük rapor verilse;( Biliyoruz ki rapor parası için 90 günlük prim şart.)

Rapor günlerinden prim günü denklendiğinde 75 günlük primi 90 a tamamlamak için rapor günlerinden 15 gün sayılsa ;Rapor Günlerinden kalanı yani 30 gün için rapor parası alabilir mi?

Hayır alamaz.Zira kanunda geçen maddeye göre rapor almazdan evvel 90 günlük prim gün sayısı olacak .Şu durumda kişi raporlu olduğu günler için ödenek alamaz.

SGK Rapor Parası Kaç Gün Ödenir?

İş kazası ve meslek hastalıklarında alınan raporlarla beraber doktor yada heyetten alınan raporlar sonucu ve en az 90 gün prim günü bulunan ve rapor almazdan evvel çalışıyor vaziyette bulunan sigortalılar geçici işgöremez ödeneği alabiliyor?

Peki işgöremez ödeneğinin bir süresi varmıdır?

Rapor ödeneğinin süresi hastanın aldığı istirahat raporuna bağlıdır.Örneğin ;35 gün rapor alan kişi ilk iki gün hariç 33 gün ,günlük kazancının ayakta tedavide 2/3 ünü yatarak tedavide 1/2 sini alır.(iş kazası ve meslek hastalığından dolayı rapor alan kişinin ilk iki günü kesintiye uğramaz.35 gün rapor almışsa 35 gün ödeme yapılır?

BAğ-Kur lu hastalarda raporlu sayıldıkları gün adedince işgöremezlik ödeneği alabilir.

Ayaktan Tedavi İle Yatarak Tedavi Olanın Rapor Parası Farkı Nedir?

İş kazası ve meslek hastalığı haricinde herhangi bir sebepten ötürü çalışan, rapor almak durumunda kalırsa SSK iki şart eşliğinde geçici iş göremezlik ödeneği sağlıyor. Şartlardan birincisi; En az 90 günlük primi olacak, ikinci olarak rapor aldığı tarihte SSK çalışanı olacak.Eğer rapor aldığı zamandan önce işten ayrılmışsa SSK nın tanıdığı süre 10 gündür.İşten ayrılmış ve 10 gün geçmişse rapor parası alamaz.

Ayaktan Tedavi İle Yatarak Tedavi Olanın Rapor Parası Farkı Nedir?
sorusunun cevabına gelince ; ayaktan tedavi oluyor ise günlük kazancının 2/3 kadarıdır.Yatarak tedavi oluyor ise 1/2 sidir.İlk iki gün rapor parasına dahil edilmez.Mesela:50 gün rapor almışsa 48 günlük para alır.

Mesela Günlük Kazancı 90 lira olan çalışanın ayakta tedavi oluyorsa alacağı rapor parası günlük 60 lira iken
yatarak tedavi oluyorsa rapor parası günlük 30 liradır.

Rapor parası trafik kazası,adli vaka gibi durumlarda kurumca suçluluk oranına göre azaltılabilir.

Rapor Parası Ne Zaman Ödenmez Yada Kesintiye Uğrar?

5510 sayılı kanun gereğince rapor alan kişinin hizmet akdiyle çalışıyor olması yada işten çıkışından itibaren on günü doldurmamış olmasıdır.Yine 90 günlük prim olması şarttır.Bununla beraber rapor günleri müddetince işyerinde çalışmaması gerekir.Çalıştığı tespit edilmesi halinde ödenen rapor parası yasal faiziyle beraber geri alınır.
Belirtilen şartlardan birine uyulmaması halinde rapor parası verilmez

Rapor parası kesintiye uğrar mı?
Doktorun tavsiyelerine uymaksızın hastanın kendi kusurundan dolayı iyileşmesi gecikir ve bu tespit edilirse SGK rapor parasında kesinti yapabilir.

Bu durumun önüne geçebilmek doktor son kontrole çağırdığında gitmeli gerekli görülmesi halinde tekrar rapor alıp SGK ve işyerine gönderilmelidir.

Rapor Parası Sorgulamak İçin;
tıklayınız

E-Rapor Nedir ve Nasıl Sorgulanır?

Hekimlerce verilen raporların hastane ve eczanelerin işbirliği içinde veri transferi yaparak sistemlere işlenmesi halidir.
e-raporun avantajları
önceden hasta elden rapor getirip işlemler manuel yapılıyor idi.Buda zaman zaman hatalar ve yığılmalara sebep oluyordu. e-rapor sistemi ile rapor verildiği anda sisteme eklendiği için hata payı kalmaması ve hastanın rapor için uğraşmasını sonlandırır.
Başka bir avantaj ise sahte rapor uygulaması bu sistem ile ortadan kaldırılmıştır.

Rapor alan kişi raporunu , kaç olduğunu , ne kadar ödenek alacağını e-rapor sorgulama kısmından e-devlet şifresi ve kimlik bilgileri ile kolay ve hızlı gerçekleştirebilir.

E-rapor sorgulamak için ;

tıklayınız

Rapor Parası Ne zaman Yatar?

Rapor parası herhangi bir sebepten işgöremez hale gelen kişinin çalışamadığı günlerin bedelini SGK dan alma halidir.
SGK iş kazası, meslek kazası ,doğum ,herhangi bir hastalıktan dolayı tedavi süresince, raporda belirtilen süre müddetince günlük maaşının 2/3 kadarını çalışana öder.
Rapor parası ptt yada ziraat bankasından çekilebilir.
Rapor tarihinden itibaren 8 ila 10 gün arasında hesaba para yatar.Fakat kontrol şarttır.Vaktinde alınmayan para hesaptan alınır.Rapor parası almak için tekrar başvuru yapması icap eder.Buda sürenin uzaması demektir.
Bazı aksaklıklar olabilir.Kişi raporunu işyerine teslim edince işyeri hemen SGK ya bildirim yapmalıdır.SGK genel anlamda 15 gün içinde ödeme yapmaktadır.
Bazı hallerde tedavi müddetinden sonra veriledebilir.
En geç bir ay içerisinde ödenmesi öngörülmüştür.
Detaylı bilgi için Alo170 aramakta fayda vardır.

İşsizlik Parası Ne Kadardır ve Kaç Gün Alınır?

İşsizlik maaşı miktarı işten ayrılış tarihinden itibaren son dört ay aldığı maaş esas alınarak maaşının yüzde kırkının hesaplanmasıyla kararlaştırılır.Bunun alt sınırı yoktur fakat maaşının yüzde 40 ı asgari ücretin yüzde 80 ini geçmiş ise en fazla asgari ücretin yüde sekseni verilir. maaşının yüzde kırkı hesaba alınmaz.

İşsizlik maaşı kaç ay yatar?

Son 4 ay çalışma şartıyla beraber son üç yılda

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik maaşı ödenmesine karar verilmiştir.

Son yorumlar

İçeriği paylaş