İş Kazası Ve Meslek Hastalığının Soruşturulması

* İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI

** Kuruma bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususunda bir karara varılabilmesi
için, Kurumca gerektiği takdirde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları
tarafından veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma
yapılabilir.
İş kazası soruşturmaları, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile bildirilen olayın iş
kazası sayılıp sayılmayacağı, bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip
gerçekleşmediği, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp
uygulanmayacağı, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin kastı veya
sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların
kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılır.

Meslek Hastalığının Bildirimi Ve Bildirim Süresi

** Meslek Hastalığının Bildirimi Ve Bildirim Süresi
Meslek hastalığının bildirilmesi ve Kuruma bildirimin verilme süresi Kanunun 14 üncü
maddesinde düzenlenmiştir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e)
bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına yakalanmaları halinde, işverenleri tarafından bu
durumun öğrenildiği günden başlayarak, Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım
veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise, kendilerince veya
işverenlerince bu durumun öğrenildiği günden başlayarak Kuruma en geç üç iş günü içinde;
Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının meslek hastalığına yakalanması
halinde işvereni tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, aynı süre
içinde sigortalı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine
bildirilecektir.

Hastalık Sigortası Nedir?

5. HASTALIK SİGORTASI
5.1. Hastalık halinin tanımı ve kapsamı
Kanunun 15 inci maddesinde hastalık hali, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan
ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmaktadır.
Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında sayılan aday çırak, çırak ve
işletmelerde eğitim gören öğrenciler ile (g) bendi kapsamında sigortalı sayılan sigortalılara geçici
iş göremezlik ödeneği verilecektir. Bu sigortalılar dışındakilere hastalığa bağlı geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmeyecektir.
5.2. Sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Bu sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden
başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

Meslek Hastalığı Hakkında Genelge

2. MESLEK HASTALIĞI
2.1. Kapsam ve Tanımı
Meslek hastalığı sigortası hükümleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bendinde, 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalılar ile Ek 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
olarak çalıştırılan sigortalılar için geçerlidir.
Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.
Madde metninin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, meslek hastalığı işin niteliğine göre tekrarlanan
bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan hastalık, bedensel veya
ruhsal özür halleridir.
Bir hastalık veya özür halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için sigortalı olunması, hastalık veya

4/b Sigortalıların Rapor Parası Hesaplama

4/B sigorta kapsamında olan kişiler işgöremezlik ödeneği alma hakkı durumunda rapor paralarını www.türkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sisteme giriş yapıp bilgilerini kontrol edebilir,Rapor parasının yatıp yatmadığı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilirler.

E-devlet şifresi yoksa en yakın ptt şubesinden 2 tl hizmet bedeli karşılığında şifre edinebilirler.

Bağ-Kur Rapor Parası Sorgulamak İçin Tıklayınız

Bağ-Kur İşgöremezlik Rapor Parası

5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin b bendi kapsamında eski adıyla bağ-kurlu sigortalılar eskiden rapor parası alma hakkı yokken yapılan düzenlemelerle şartlara ittiba edilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahiptir.

SGK dan iş kazası, meslek hastalığı , istirahat raporu,analık hali gibi durumlarda rapor parası alabilmek için aranan şartlar;

-Genel sağlık sigortası dahil geçmişe dönük prim borcu bulunmayacak
-90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Bununla beraber her hastalıkta alınan her raporda işgöremezlik ödeneği ödenmez.Tedavini yatarak başlaması gerekir.yatarak tedavi olmak durumunda kalınan durumlarda akabinde tedavinin devamı kapsamında ayakta tedavi günleride rapor parasına eklenir.

Ancak hastalığı ayakta tedavi olunabilecek ise rapor almış olsa bile ödenek alamaz.

Tedavinin yatarak başlamasının şart olmadığı yer analık halidir.

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Duyurusu

DUYURU
4/B VE 4/C KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İSTİRAHAT RAPORU
YAZILMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları
açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.
Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine
imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki
sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz
konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik
merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.
Buna göre, e-ödenek programında sadece Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

Geçici İş Göremezlik Kanun Maddesi

Geçici iş göremezlik ödeneği
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat
raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her
gün için,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl
içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş
göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri
kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan

Şeker Ölçüm Çubuklarının SGK Tarafından Ödeneceğine Dair Duyuru

BASIN DUYURUSU
ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BEDELİNİN SGK TARAFINDAN
ÖDENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavileri için
ihtiyaç duyulan şeker ölçüm çubuklarına ait bedeller Kurumumuz tarafından
karşılanmaktadır.
Sigortalılarımız daha öncede şeker ölçüm çubuklarını Kurumun anlaşmalı olduğu
eczanelerden her hangi bir ücret ödemeden almaktaydı. Ancak her bir firmaya ait şeker ölçüm
çubuklarının fiyatları farklı olduğundan sigortalılarımız eczanelere fark ödemek durumunda
kalıyorlardı.
Balıkesir ilimizde yaşayan bir sigortalımız tarafından şeker ölçüm çubukları ile ilgili olarak
Kurumumuz aleyhine açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E.
2010/10024 sayılı kararında
1. Şeker ölçüm çubuklarının yeterli ölçümü sağlamayacak kalitede olup olmadıkları ile ilgili
olarak yeterli denetim ve incelemenin yapılmadığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “İş yeri hekimlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”
kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinin “(*) Acil hal” tanımında yer alan
“Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddenin “(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi” tanımında
yer alan tüm “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Kamu görevlileri ve memurların alacakları istirahat raporlarının düzenlenmesinde yeni uygulamaya göre başhekimlik tarafından onaylamasına karar verilmiştir.

duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız

İşe Giriş Sağlık Raporu İle İlgili Duyuru

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ DUYURU​

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.
Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı maddenin yürürlük tarihi “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.

SGK İlaç Raporu Düzenleme

SGK dan talep edilen, sağlık raporu düzenlenme ilkeleri Sağlık Uygulama Tebliğinde düzenlenerek bedeli ödenen ilaçlardan, sürekli kullanılan ve kronik hastalıkların iyileştirilmesi için verilen ilaçların kullanımı için yapılan düzenleme şöyledir;

SUT 4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi
(1) Sağlık raporu formatları ile bu raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve MEDULA sistemindeki düzenlemelere uyulacaktır.
(2) Sağlık raporlarının düzenlenmesinde, SUT’un 1.10 maddesi dikkate alınacaktır. Bu raporlar, SUT’ta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla SUT’un 1.10.1 maddesi doğrultusunda uzman hekim tarafından düzenlenecek olup, SUT’un 1.10.2 maddesine göre düzenlenen sağlık kurulu raporları da geçerli kabul edilecektir. (MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.)

2016 Rapor Parası Ne Kadar?

İş kazası ve meslek hastalığı haricinde herhangi bir sebepten ötürü çalışan, rapor almak durumunda kalırsa SSK iki şart eşliğinde geçici iş göremezlik ödeneği sağlıyor. Şartlardan birincisi; En az 90 günlük primi olacak, ikinci olarak rapor aldığı tarihte SSK çalışanı olacak.Eğer rapor aldığı zamandan önce işten ayrılmışsa SSK nın tanıdığı süre 10 gündür.İşten ayrılmış ve 10 gün geçmişse rapor parası alamaz.

Rapor parası ne kadar? sorusunun cevabına gelince günlük kazancının 2/3 kadarıdır.Yatarak tedavi oluyor ise 1/2 sidir.İlk iki gün rapor parasına dahil edilmez.Mesela:50 gün rapor almışsa 48 günlük para alır.
Rapor parası trafik kazası,adli vaka gibi durumlarda kurumca suçluluk oranına göre azaltılabilir.

Yetkili sağlık kuruluşunun verdiği raporu SSK ve İş yerine göndererek resmi işlemi tamamlamış olur.
Eğer raporlu olduğu süre içinde işyerinde çalışmaya devam ederse SSk faiziyle ödediği parayı kişiden geri alır.

İlaç Katılım Payı Nedir?

Katılım Payı alınmayacak ilaçlar haricinde kurumla anlaşmalı eczanelerce emekli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 0/0 10 diğerlerinden 0/0 20 ilaç katılım payı alınmaktadır.
Aynı işlevi yapan Aynı etken madde kullanılmış olmasına rağmen ilaçlar arasında ücretlendirmelerde farklılıklar vardır. SGK konuyla alakalı fiyatı en düşük ilacın, en fazla 0/0 10'unu aynı etkiye sahip diğer ilaç için ödemektedir.yüzde onu geçerse SGK ilaç bedelini karşılamaz.

Burada yapılacak şey eczacıya danışmaktır.

Son yorumlar

İçeriği paylaş