Cenaze Ödeneği 2016

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı yada emekli olanların vefatı durumunda şartları mevcutsa yakınına ölüm yardımı yapmaktadır.
Cenaze ödeneği için ölen kişinin şu maddelerden birini kapsaması gerekir:
1-)iş kazası yada meslek kazası sonucu vefat edecek
2-)sürekli iş görememezlik geliri alıyor olması
3-)Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alıyor olması(malüllük yaşlılık... gibi)
4-)Ölüm tarihinden önce en az 360 günlük SGK primi olması(ölüm anında işsiz bile olsa 360 günlük primi varsa bu kısma dahildir)

Bu şartlardan birine sahip biri vefat ettiği takdirde ölen kişinin vekili tarafından dilekçe verilmesi halinde bir defaya mahsus olmak şartıyla 2016 TÜFE oranlarına göre 489 tl ödeme yapılacaktır.

Kime ödeme yapılacak kısmına gelince ölenin eşi hayattaysa eşine, değilse çocuklarına , çocukları yoksa anne-babasına , oda yoksa ölenin kardeşlerine cenaze yardımı yapılmaktadır

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Yeni yapılan düzenleme ile çeşitli hastalıkların ilerlemiş olması malulen emekli olmaya olanak sağlıyor. Mesela;organ nakli, şeker hastalığının ilerlemiş hali , kronik hastalıklar, astım ,sinirsel ve ruhsal hastalıklar, ciddi anlamda uykusuzluk problemi yaşayanlar bunlardan birkaçı.

Yapılan açıklamaya göre hastalığı ileri seviyeye ulaşmış iş görememezlik hali yüzde 60 a ulaşmışsa, on yıl SSK kapsamında çalışma ve 1800 gün prim ödemiş olanlara malulen emeklilik yolu açılıyor.

Bazı açıklamalarda malullük aylığını eylül itibsrı ile 971 lira olsa da.esas olan maulün yıllık çalışmasının yüzde 60'ının 1/12 si kadarı emeklilik maaaşı olarak verilir.Eğer malul başkasının bakımına muhtaçsa 0/0 70 i malulen emekli maaşı olarak verilir.

Harp Malullüğü Nedir?

Askerlik ve çeşitli dallarda vatani görevini yerine getiren subay,astsubay,erbaş,jandarma gibi 4/c kapsamındaki sigortalılar yada sigorta dallarından birine mensup olmayıp vatanı muhafaza yolunda sakatlananlar(korucu gibi) harp malulüdür. Yine askeri sahada öğrenim görürken sakatlanan öğrenciler de bu kapsamdadır.

Harp malullüğü bulunanlar sakatlanmışsa kendilerine ölüm gerçekleşmiş ise yakınlarına aylık bağlanır.aylığın miktarı ise malullük derecesi ve rütbesine göre derecelendirilir.

Harp malullerine birçok kolaylık tanınmış ve hak sahibi olmuşlardır.Bunlardan biride harp malulü gazi ise ailesinden bir kişi vefat etmiş ise iki kişi istihdam edilecektir.
Başvurular SSK kollarına yada bağlı bulundukları komutanlıklar ve kurumlara yapılabilir.

Harp malulünün vefatı söz konusu ise ölüm gelirindeki şartlar nisbetinde koşulsuz yakınlarına aylık bağlanmaktadır.

Vazife Malullüğü Kimleri Kapsar?

Vazife Malullüğü anayasada üç kısıma ayrılmıştır.Biz burada 4/c kapsamındaki kamu görevlilerinin vazife malullüğü kısmını ele alacağız.
Bir devlet memurunun malul sayılması için;
-Vazifelerini yaptıkları süre zarfında olursa
-Vazifesi dışında herhangi bir kamu kurumunun işini yapmak için vazifelendirilmiş ise
-Kurumun sağladığı servis yada araç dahilinde bir kaza oluşmuşsa
-Kurumun menfaatine ait bir işi gerçekleştirirken kaza meydana gelmişse bağlı bulunduğu kuruma başvurarak kurumların kontrolü sonucunda vazife malulü sayılır.
Maluliyeti nisbetinde aylık alır.

Maluliyet Aylığı Hangi Durumda Sonlandırılır?

-5510 sayılı kanun kapsamında herhangi bir yerde tekrar çalışmaya başlamış ise
-Yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlamış ise
-maluliyeti tedavi edilebilir duruma gelip yüzdelik oranı düşmüşse
-kurumlarca kontrol edilirken malullük durumu ortadan kalkmış ise malullük aylığı sonlandırılır.

Kurum kontrolünden sonra maluliyetinin sonlandırılmasına karar verilen kişi dilerse mahkemeye dava açma talebinde bulunabilir.

Kimler Maluliyet Aylığı Alabilir?

4/a ve 4/b li sigortalıların çalışır vaziyette iken iş kazası, meslek hastalığından ötürü çalışma becerisinin yüzde 60 ını kaybetmiş ise malul sayılır. Malulün çalışma gücünün yitirmesi işverenin bünyesinde çalışırken

Kişinin malul sayılabilmesi için sigortanın sağlık kurulunca kontrol edilip rapor edilmesi gerekir

Malul olan kişinin maluliyet aylığı alabilmesi için normal emeklilik şartlarında olan yaş sınırı yoktur.Yıl ve prim sayısı da basitleştirilmiştir.

Şöyleki; 0/0 60 maluliyeti tespit edilmiş sigortalının en 10 yıl 1800 günlük uzun vadeli sigorta primi ödemiş olması
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyeti varsa sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.
maluliyeti 0/0 50 ile 60 arasında ise 16 yıl 4320 gün prim olması
maluliyeti 0/0 40 ile 50 arasında ise 18 yıl 4680 gün prim olması gerekir.

Trafik Kazalarında Tedavi Ve Rapor Paralarını SGK Karşılıyor

25.02.2011 tarihinden itibaren yasada yapılan iyileştirmelere göre bütün üniversite hastaneleri,resmi yada özel tüm sağlık kuruluşlarına getirilen kazazedenin tedavi ücretleri SGK tarafından karşılanacak.

Kaza sebebine ve GSS li olup olmamasına bakılmaksızın tüm masraflar SGK tarafından ödenirken bununla beraber rapor parasını da verecek.Eğer kaza iş kazası ise bütün günler için iş göremezlik rapor parası ödenirken normal bir kaza sonrası SSK bünyesinde çalışana üçüncü günden sonrası İş göremezlik rapor parası olarak ödenecek.

Yapılan düzenlemede 2008 den bu yana kaza geçirip parasını cebinden ödeyen vatandaş yada hastahaneler tüm masraflarını SGK ya başvuru yapıp geri alabilecekler. Bunun için Kaza Tutanağı ile beraber başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler İlave Ücret Ödemezler?

SGK ile anlaşmalı vakıf üniversiteleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında resmi kurumlardan sevki şartıyla şu kişilerden ilave ücret alınmaz
- şeref aylığı alanlardan
-harp malulü olanlardan
-2330 sayılı kanunca aylık alanlardan
-terörle mücadele kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişilerden ilave ücret alınmaz

Lakin otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri için ilave ücret alınabilir

Sağlıkta İlave Ücret Nedir?

SGK ile sözleşmeli özel hastaneler ve üniversite vakıf hastanelerinde tedavi olurken SGK nın hasta için ödediği ücretin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

Mesela SGK sizin hastalığınız tedavisi için 50 lira ödemişse sizden 100 liraya kadar ek ücret talep edilebilir.İlave ücret hakkında vatandaşın görebileceği bir şekilde bildiri yapılması ve hastaya tedaviden önce ne kadar ilave ücret alacağını yazılı şekilde sunması gerekir.Yazılı belge hastaya sunulmamışsa tedavi sonunda hastadan ek ücret talep etme hakkı yoktur.

Bununla beraber hastaya tedavi süresince yapılan hizmetlerin bedeli 100 tl yi aşarsa yazılı ve ayrıntılı olarak hastaya sunulmalıdır.

Acilden özel hastanelere giriş yapıldığı zaman hizmet bedelinin SGK tarafından karşılandığını biliyoruz.Acil halin sona erip normal tedavi sürecine geçildiği zaman hastahanenin hastaya bunu bildirme yükümlülüğü vardır. Eğer bildirmemişse sonunda ek ücret talep edemez.

Devlet Memurlarının Hastalık Raporları Hakkındaki Yönetmelik

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE
HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla anılan Kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Aile hekimi: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımı yapılan kişileri,

Sağlık Kurulu ve Rapor İşlemleri

SAĞLIK KURULU

Bilgilendirme ve Rıza

Sağlık Kurulu/Rapor almak için “Sağlık Kurulu/Rapor” birimine başvurunuz.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve yoğunluğa göre bazı raporlar için Hastane Merkez Poliklinik Sağlık Kurulu’ndan randevu alınmalıdır.
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde; Engelli (randevulu) , Silah Ruhsatı, Özel Güvenlik, İşe Giriş, Okula Giriş, Evlilik, Gemi Adamı, Akli Meleke-Vasi Raporu (Psikiyatri uzmanına bağlı) Tek Hekim İşe-Okula Giriş ve Ehliyet Raporları verilir. (Evlilik raporu için erkeğin bağlı olunan Aile Sağlığı Merkezinden Hemoglabinopati testini yaptırarak müracaatı gerekmektedir.)
Çalışma Gücü Kaybı Tespiti, İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespiti S.B.Eğitim ve Araştırma ve Devlet Üniversite Hastanelerinde, Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları Tespiti S.B.Meslek Hastalıkları Hastanesinde verilmektedir.
Sağlık Kurulu İşlemleri

İstirahat Raporu Alanların Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi için işverenlerince istirahat süresince işyerinde çalışılmadığına dair bildirimin yapılması gerekmektedir.
Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, www.sgk.gov.tr adresinde işveren menüsü altında yer alan “Vizite Kâğıdı ve Çalışmazlık Belgesi”nde değişiklik yapılarak,
programın adı “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” olarak değiştirilmiş ve yapılan düzenleme ile bu bölümde yer alan vizite kâğıdı uygulamaya kapatılmış, sigortalının ücret dışındaki kazanç
bilgilerinin yer aldığı bölüme “Çalışılmadığına Dair Bildirim” içerisinde yer verilmiştir.
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre;

Emzirme Ödeneği

Emzirme ödeneği
Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı
olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı
gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk
için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip
Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir.
Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme
yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş
olması şartı aranacaktır.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme
ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

Analık Hali İş Göremezlik Ödeneği

** Analık halinin tanımı
Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, analık hali, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin
sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir
veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan
sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve
analık hali ile ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.

*Kapsam, sağlanan haklar ve yararlanma şartları

** Geçici iş göremezlik ödeneği
Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki
sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine
bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği

İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Sağlanan Haklar Ve Yararlanma Şartları

İş Kazası ve Meslek Hastalığında;

** Sağlanan haklar
Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalılara
sağlanan haklar;
a- Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi,
b- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
c- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
ç- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
d- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,
olarak sıralanmıştır.
Yukarıda sayılanlardan sadece geçici iş göremezlik ödenekleri kısa vadeli sigorta kolları
kapsamında, diğerleri ise uzun vadeli sigorta kolları kapsamında yürütülecektir.
göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için ise meslek hastalığının Kurum sağlık kurulunca
tespit edilmesi gerekmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan

Son yorumlar

İçeriği paylaş